Начин на уреждане/Way of settling


До уреждане на КТС може да се стигне чрез непосредствени преговори между страните, чрез съдействие от синдикални и работодателски организации по чл. 4 ЗУКТС, чрез съдействие по чл.4 ЗУКТС от НИПА за посредничество и/или доброволен арбитраж, в резултат на стачка, чрез съда или по друг начин, различен от посочените. Обичайно това е свързано с оказване на съдействие от страна на висшестоящ орган или спорът бива уреден непосредствено след предприемане на протестни действия. На таблиците и графиките е представена информация за начините на уреждане на КТС.


A CLD might be settled through direct negotiations between the parties, through NICA under art. 4 of CLDSA for mediation and voluntary arbitration, through the assistance of trade unions organization and employers' organizations under art. 4 of CLDSA, as a result of strike, through court or other way, different from the ones mentioned. Typically, this is related to the assistance of a superior authority or the dispute is being settled directly after protest actions have been taken place. The tables and graphics below provide information on the way of settling of the disputes occurred.


Уреждане на КТС/CLD settelment Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
КТС е уреден/CLD is settled 4 1 9 16 11 7781 1 103 29 297 54 015 13 753
Способ на уреждане/Way of settling                    
Непосредствени преговори между страните/Direct negotiations between the parties 3   3 5 3 4 335   2 343 40 174 4 978
Съдействие от синдикални и/или работодетелски организации/Assistance of TU and/or EO 1     6 1 3 446     10 450 5 007
Посредничество от НИПА/Mediation by NICA   1         1 103      
Арбитраж от НИПА/Arbitration by NICA                    
Стачка/Strike     1 1 1     215 670 29
Съд/Court                    
Друго/Other     5 4 6     26 739 2 721 3 739
Няма данни КТС да е уреден/No data availible for settelment of CLD 3 8 4 9 13 1427 7 454 7 230 15 341 16 666
Общо/Total 7 9 13 25 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Уредени и неуредени КТС (2015-2019)/Settlement of CLD (2015-2019)


Способ на уреждане (2015-2019)/Way of settling (2015-2019)


Брой КТС/Number of CLD


Наети/Employed


Брой КТС/Number of CLD


Наети/Employed

© Национален институт за помирение и арбитраж