Резултат/Outcome


КТС може да приключи като неуреден (исканията на работниците и служителите не са удовлетворени) или с неговото уреждане чрез тяхното пълно или частично удовлетворяване. Уреждането на КТС се изразява в сключване на писмено споразумение между страните. Според данните, с които НИПА разполага, колективните трудови спорове биват уреждани и чрез способи, различни от упоменатите в ЗУКТС. Обичайно това е свързано с оказване на съдействие от страна на висшестоящ орган.


A CLD might end as not settled (in the event of non-fulfillment of the claims made by the employees) or might be settled through full or partial satisfaction of the claims made. The Settlement of the CLD is expressed in a written agreement between the parties. A CLD might be also settled by other method - different than the described in the CLDSA. This usually happens with an assistance of a superior authority.


Резултат от уреждането на КТС/Outcome Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
КТС е уреден чрез/CLD is settled by  4 1 9 16 11 7 781  1 103 29 297 54 015 13 753
Споразумение/Agreement 4 1 1 7 1 7 781 1 103 2 339 15 822 84
Частично споразумение/Partial agreement     3 9 10     219 38 193 13 669
Друго/Other     5         26 739    
Няма данни КТС да е уреден/No data availible for settelment of CLD 3 8 4 9 13 1 427 7 454 7 230 15 341 16 666
Общо/Total 7 9 13 25 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Резултат от уреждането на КТС (2015-2019)/Outcome(2015-2019)


Брой КТС/Number of CLD


Наети/Employed

© Национален институт за помирение и арбитраж