Брой регистрирани КТС по икономически дейности/Number of CLD registered by economic activities


На таблиците и графиките по-долу е представена информация за структурата на регистрираните от НИПА колективни трудови спорове и наетите лица в субектите (предприятията), в които те са възникнали по икономически дейности, номенклатура А21 от КИД-2008 на Националния статистически институт (НСИ), както и по групи икономически дейности, обобщени от НИПА.


On the tables and graphics below an information is presented regarding the structure of collective labour disputes registered by the National Institute of Conciliation and Arbitration and employees employed in the subjects (undertakings) in which they occurred by economic activities NACE.BG 2008, and groups of economic activities A7 (NICA).


Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в субектите, в които е възникнал КТС по икономически дейности А21 КИД-2008/Collective labour disputes registered by NICA and employed in the subjects in witch CLD occurred by economic activities A21 NACE.BG-2008 Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing                    
B Добивна промишленост/Mining and quarrying   1 4 3 1   139 1 929 7 895 6 975
C Преработваща промишленост/Manufacturing 2 3 2 4 4 1 365 1 283 3 609 4 688 5 862
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply   1 2   3   845 3 621   3 513
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation         1         114
F Строителство/Construction       1         200  
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles         1         2 471
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 1 2   2 1 3 446 2 567   6 278 1 922
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities                    
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication                    
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities       1         170  
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities                    
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities       1         7 000  
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities       1 1       22 952
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security   2 3 5 4   3 723 26 278 40 788 5 652
P Образование/Education 1     2 1 2 000     810 29
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 3   2 3 3 2 397   1 090 1 288 2 593
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation       2 4       217 336
S Други дейности/Other service activities                    
Общо/Total 7 9 13 25 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в субектите, в които е възникнал КТС по групи икономически дейности А7 НИПА/Collective labour disputes registered by NICA and employed in subjects in which they arrised by group of economic activities A7 NICA Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing                    
B-F Индустрия/Industry 2 5 8 8 9 1 365 2 267 9 159 12 783 16 464
G-N Търговия,транспорт,туризъм и услуги/Trade,transport,tourism and services 1 2   5 3 3 446 2 567   13 470 5 345
O Държавно управление/Public administration   2 3 5 4   3 723 26 278 40 788 5 652
P Образование/Education 1     2 1 2 000     810 29
Q Здравеопазване/Health 3   2 3 3 2 397   1 090 1 288 2 593
R-S Култура и други/Culture and other services       2 4       217 336
Общо/Total 7 9 13 25 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в субектите, в които е възникнал КТС по групи икономически дейности А7 НИПА/Collective labour disputes registered by NICA and employed by subjects in which they arrised by group of economic activities A7 NICA


Брой КТС/Number of CLD


2019


2018


2017


2016


2015


Наети/Employed


2019


2018


2017


2016


2015

© Национален институт за помирение и арбитраж