Разпределение на КТС по икономически сектори (обществен/частен)/CLD Structure by economic activities


Настоящият раздел съдържа информация за формата на собственост на предприятията, в които е възникнал колективен трудов спор по години. В таблиците и графиките е представена и допълнителна  информация, в която се включва администрацията - като част от обществения сектор и чуждестранните предприятия - като част от частния. 


This section contains information on the form of ownership of undertakings in which a collective labour disputes have occurred by years. The tables and graphics below also provide additional information that includes the administration - as a part of the public sector, and foreign undertakings  - as part of the private sector.


Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в предприятията, в които е възникнал КТС по икономически сектори/Collective labour disputes registered by NICA and employed in the undertakings in which CLD occurred by economic sectors Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
Обществен сектор/Public Sector 3 4 7 21 14 6 998 6 290 27 368 66 475 17 645
в т.ч. - държавна администрация/ incl. public administration   2 2 5 4   3 723 3 813 3 813 5 652
Частен сектор/Private Sector 4 5 6 4 10 2 210 2 267 9 159 2 881 12 774
в т.ч. - чуждестранни предприятия/ incl. foreign undertakings   4 2 2 4   1 422 5 233 1 870 10 484
Общо/Total 7 9 13 25 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в субектите, в които е възникнал КТС по икономически сектори/
Collective labour disputes registered by NICA and employed by subjects in which they occurred by economic sectors


Брой КТС/Number of CLD


Обществен сектор/Public sector


Държавна администрация/Public administration


Частен сектор/Private Sector


Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings


Наети/Employed


Обществен сектор/Public sector


Държавна администрация/Public administration


Частен сектор/Private Sector


Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings

© Национален институт за помирение и арбитраж