Разпределение на КТС по големина на предприятията/CLD structure by size of undertakings


Данните в настоящият раздел показват разпределението на колективните трудови спорове според големината на предприятията съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). Голямо предприятие е с над 250 наети лица, средно – от 50 до 250 наети, малко – от 10 до 50 наети, и микро-предприятие – под 10 наети. Показателят е неприложим при КТС на национално ниво, засягащи отрасъл/бранш и за група предприятия на територията на дадена община. В такъв случай делът на КТС може да бъде по-малък от 100%. 


The data in the current section shows the distribution of the subjects of collective labour disputes at undertaking level of bargaining according to their size under the Act on Small- and Medium-Size enterprises. A large-size undertaking has more than 250 employees, medium size has between 50 to 250 employees, small - between 10 to 50 employees, and a micro-undertaking – less than 10 employees. The indicator is not applicable to CLDs on national level, on branch / industry level or group of undertakings on  municipality level. In that case, the share of CLD could be less than 100%.


Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в предприятията, в които е възникнал КТС по големина на предприятията/Collective labour disputes registered by NICA and employed in the undertakings in which CLD occurred by size of undertakings Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
Големи предприятия/Large size undertakings 6 6 11 17 14 9 146 8 011 35 632 68 610 29 185
Средни предприятия/Medium size undertakings 1 3 2 5 9 62 546 895 724 1 205
Малки предприятия/Small size undertakings       1 1       22 29
Общо/Total 7 9 13 23 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в предприятията, в които е възникнал КТС по големина на предприятията/
Collective labour disputes registered by NICA and employed in the undertakings in which CLD occurred by size of undertakings


Брой КТС/Number of CLD


Наети/Employed

© Национален институт за помирение и арбитраж