Действащи КТД в момента на възникване на КТС/CLA in force when CLD occurred


Данните показват разпределението на колективните трудови спорове според това дали в момента на възникването им в предприятията има действащ колективен трудов договор.


The data below shows the distribution of collective labour disputes according to whether there is a collective agreement in force at the moment of their occurrence in the undertakings.


Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в субектите, в които е възникнал КТС при действащ КТД/Collective labour disputes registered by NICA and employed in the subjects in which CLD occurred by CLA in force Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
Действащ КТД/CLA in force 1 3 8 16 9 3 446 3 899 32 641 53 737 17 406
Относителен дял (%)/Relative share (%) 14% 33% 62% 64% 38% 37% 46% 89% 77% 57%
Общо/Total 7 9 13 25 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Брой/Number


Относителен дял (%)/Relative share (%)


КТС/CLD


Наети/Employed


КТС%/CLD %


Наети%/Employed%

© Национален институт за помирение и арбитраж