Предмет на КТС/Subject of the CLD


Предметът на КТС е свързан с конкретните въпроси, по които съществува противоречие между страните, в т. ч. заплащане на труда, режим на работно време и отпуски, здравословни и безопасни условия на труд, преструктуриране на дейността, свързано със съкращения и др. Процентният дял може да бъде различен от 100%, тъй като въпросите, по които съществува противоречие между страните, могат да бъдат повече от един.


The subject of the collective labour dispute is related to the specific issues on which there is a contradiction between the parties, including wages, working time and holidays, health and safety at work, restructuring and redundancy, etc. The percentage share might be different from 100%, as the issues on which there is a contradiction between the parties, might be more than one.


Предмет на колективните трудови спорове, регистрирани от НИПА по години/
Subject of Collective labour disputes registered by NICA by years
Брой КТС/Number of CLD
2019 2018 2017 2016 2015 2015-2019
Неизплатени заплати/Unpaid Wages 1 2 1 6 7 17
Преструктуриране, свързано със съкращения/Restructuring and redundancy 2 2 1 14 7 26
Сключване на КТД/Concluding of CLA 3 1 2 2 7 15
Работно време и почивки и отпуски/Work time, rests and leaves 2   2 4 3 11
Допълнителни възнаграждения/Extra payments 4 3 4 5 6 22
Забавяне в изплащането/Payout Delay     5 5 8 18
Безопасност на труд/Healthy and Safe Conditions of Work 5 3 6 5 5 24
Изменения в заплащането на труда/Changes in pay rates 4 4 8 9 9 34
Условия за синдикална дейност/Conditions for Trade Union activities       1 2 3
Неизпълнение на клаузи от КТД/Breach of CLA clauses   2   2   4
Общо/Total 21 17 29 53 54 174

Предмет на КТС сумарно за 2015-2019 (брой)/Subject of CLD sumarized for 2015-2019 (number)


Предмет на колективните трудови спорове, регистрирани от НИПА по години/
Subject of Collective labour disputes registered by NICA by years


2019


2018


2017


2016


2015

© Национален институт за помирение и арбитраж