Вид на КТС/Type of CLD


Колективните трудови спорове могат да бъдат: спорове за интереси (относно нови права) и спорове за права (относно съществуващи права).
●Споровете за интереси представляват онези разногласия, при които страните по преговорите не са съгласни относно условията на работа, които да бъдат заложени в нов колективен трудов договор или относно изменението на вече установените в колективен трудов договор условия. Споровете от този вид обикновено възникват в контекста на колективното трудово договаряне по време на преговорите или предоговорянето на споразумения.
●Споровете за права възникват във връзка с условията на работа, предвидени в закон или в колективен трудов договор, когато този договор има силата на закон. Такива спорове обикновено се отнасят до прилагането на колективен трудов договор или когато тълкуването на съществуващ договор се оспорва от една от страните. Сред някои от причините за възникването на такива спорове са неизплатени заплати, едностранно изменение на работното време, неспазване на договорен размер на различни възнаграждения, антисиндикални практики и др.
В същото време съществуват спорове, които могат да бъдат и за права, и за интереси (смесени спорове).


 


Collective labour disputes can be: interest disputes (about new rights) or rights disputes (about existing rights).
●Collective interest-based disputes are those disagreements where negotiating parties disagree over the determination of terms and conditions of employment to be set out by a new collective agreement or over the modification of those already laid down by the existing collective agreement. Commonly disputes in this category will arise in the context of collective bargaining during the negotiation or renegotiation of agreements. 
●Collective right-based dispute can arise in relation to the terms and conditions of work set out under law or in a collective agreement where that agreement carries the force of law. Such disputes commonly relate to situations which appear during the application of a collective agreement or when interpretation of an existing collective agreement is challenged by one of the parties. Common issues giving rise to such disputes include non-payment of wages, unilateral modification of working hours, non-observance of agreed rates of pay or holidays, anti-union practices.
At the same time there are disputes, which could be related both to rights and interests (mixed disputes).


 


Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в субектите, по вид на КТС /Collective labour disputes registered by NICA and employed in the subjects in which CLD ocurred according to the type Брой КТС/Number of CLD Наети/Employed
2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
КТС за права/Right - based CLD 1 5 3 6 8 488 3 687 1 745 1 450 3 245
КТС за интереси/Interest - based CLD 2 3 7 19 8 2 877 3 406 33 508 67 906 16 260
Смесен/Mixed 4 1 3   8 5843 1 464 1 274   10 914
Общо/Total 7 9 13 25 24 9 208 8 557 36 527 69 356 30 419

Колективни трудови спорове, регистрирани от НИПА по години и наети лица в субектите, по вид на КТС/
Collective labour disputes registered by NICA and employed in the subjects in which CLD ocurred according to the type


Брой КТС/Number of CLD


Правен спор/Right - based dispute


Спор за интереси/Interest - based dispute


Смесен/Mixed


Наети/Employed


Правен спор/Right - based dispute


Спор за интереси/Interest - based dispute


Смесен/Mixed

© Национален институт за помирение и арбитраж