Обявени действия за постигане на исканията/Actions declared for achievement of the claims


В таблиците и графиките и представена информация за обявените действия от работниците и служителите, чиято цел е постигане на предявените искания. Обявените действия могат до бъдат предвидените в ЗУКТС или действия, предвидени в друг закон – Закона за събранията, митингите и манифестациите.


 


The tables and graphics below provide information related to the actions declared from workers and employees in order to achieve their claims. These actions include different types of dispute settlement actions under the CLDSA, or actions provided by other Act - Act on Gatherings, Meetings and Manifestations.


 


Обявени действия/Actions declared Брой/Number
  2019 2018 2017 2016 2015
Преговори/Negotiations 5 4 3 13 8
Посредничество от НИПА/Mediation by NICA          
Арбитраж от НИПА/Arbitration by NICA          
Символична стачка/Symbolic strike       2 1
Протест/Protest 5 5 6 12 8
Ефективна стачка/Effective strike 2 3 3 2 9
Друго/Other 2 2   18 13
Общо/Total 14 14 12 47 39

Обявени действия за постигане на исканията сумарно за 2015-2019 (брой)/Actions declared sumarized for 2015-2019 (number)


2019


2018


2017


2016


2015

© Национален институт за помирение и арбитраж