Сключени КТД и анекси по години и равнища на договаряне/Concluded CLA and Annexes by years and by level of bargaining


На таблиците и графиките по-долу е представена информация за сключените КТД и анекси към тях както по години за периода 2010-2019 г., вкл. с натрупване, така и общо за периода. Обособени са равнищата на колективно трудово договаряне съгласно чл.51а-51в КТ, както и в рамките на равнище на договаряне "предприятие" са показани сключените КТД и Анекси отделно в предприятията и административните структури.


The tables and graphs below provide information on the concluded CLAs and their annexes for years 2010-2019, incl. total for the period and cumulatively per years. The levels of collective bargaining according to Art. 51a-51в of the Labour Code are differentiated, as well as within the undertaking level of bargaining, the concluded CLAs and Annexes are shown separately in the enterprises and administrative structures.

Сключени КТД и Анекси по равнища на договаряне/Concluded CLA and Annexes by level of bargaining
Равнища на договаряне/Level of bargaining КТД/CLA Анекс/Annex Общо/Total КТД/CLA Анекс/Annex Общо/Total
  По години/By years По години с натрупване/By years with accumulation
  2019
2019
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 879 194 1 073 10 721 2 611 13 332
Предприятие/Undertaking 800 189 989 10 030 2 488 12 518
Държавна администрация/Public administration 79 5 84 691 123 814
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 3   3 106 21 127
Общинско/Municipalities 32 3 35 284 56 340
Общо/Total 914 197 1 111 11 111 2 688 13 799
  2018 2018
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 905 184 1 089 9 842 2 417 12 259
Предприятие/Undertaking 844 178 1 022 9 230 2 299 11 529
Държавна администрация/Public administration 61 6 67 612 118 730
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 14 2 16 103 21 124
Общинско/Municipalities 23 4 27 252 53 305
Общо/Total 942 190 1 132 10 197 2 491 12 688
  2017 2017
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 938 255 1 193 8 937 2 233 11 170
Предприятие/Undertaking 857 250 1 107 8 386 2 121 10 507
Държавна администрация/Public administration 81 5 86 551 112 663
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 4 4 8 89 19 108
Общинско/Municipalities 31 5 36 229 49 278
Общо/Total 973 264 1 237 9 255 2 301 11 556
  2016 2016
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1 071 231 1 302 7 999 1 978 9 977
Предприятие/Undertaking 1 000 215 1 215 7 529 1 871 9 400
Държавна администрация/Public administration 71 16 87 470 107 577
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 13 2 15 85 15 100
Общинско/Municipalities 25 6 31 198 44 242
Общо/Total 1 109 239 1 348 8 282 2 037 10 319
  2015 2015
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1 017 279 1 296 6 928 1 747 8 675
Предприятие/Undertaking 936 267 1 203 6 529 1 656 8 185
Държавна администрация/Public administration 81 12 93 399 91 490
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 8 3 11 72 13 85
Общинско/Municipalities 28 10 38 173 38 211
Общо/Total 1 053 292 1 345 7 173 1 798 8 971
  2014 2014
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1 159 262 1 421 5 911 1 468 7 379
Предприятие/Undertaking 1 093 257 1 350 5 593 1 389 6 982
Държавна администрация/Public administration 66 5 71 318 79 397
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 15 1 16 64 10 74
Общинско/Municipalities 32 7 39 145 28 173
Общо/Total 1 206 270 1 476 6 120 1 506 7 626
  2013 2013
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1 122 292 1 414 4 752 1 206 5 958
Предприятие/Undertaking 1 054 281 1 335 4 500 1 132 5 632
Държавна администрация/Public administration 68 11 79 252 74 326
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 12 2 14 49 9 58
Общинско/Municipalities 27 5 32 113 21 134
Общо/Total 1 161 299 1 460 4 914 1 236 6 150
  2012 2012
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1 301 338 1 639 3 630 914 4 544
Предприятие/Undertaking 1 245 316 1 561 3 446 851 4 297
Държавна администрация/Public administration 56 22 78 184 63 247
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 16 2 18 37 7 44
Общинско/Municipalities 35 8 43 86 16 102
Общо/Total 1 352 348 1 700 3 753 937 4 690
  2011 2011
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1 228 308 1 536 2 329 576 2 905
Предприятие/Undertaking 1 157 287 1 444 2 201 535 2 736
Държавна администрация/Public administration 71 21 92 128 41 169
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 9 3 12 21 5 26
Общинско/Municipalities 26 3 29 51 8 59
Общо/Total 1 263 314 1 577 2 401 589 2 990
  2010 2010
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1 100 267 1 367 1 100 267 1 367
Предприятие/Undertaking 1 043 247 1 290 1 043 247 1 290
Държавна администрация/Public administration 57 20 77 57 20 77
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 12 2 14 12 2 14
Общинско/Municipalities 26 4 30 26 4 30
Общо/Total 1 138 273 1 411 1 138 273 1 411

Общо сключени КТД и Анекси по години/Concluded CLA & Annexes by years (total)


Сключени КТД и Анекси по години на равнище "предприятие"/Concluded CLA & Annexes by years on undertaking level


Сключени КТД и Анекси по години на равнище "Отрасъл/Бранш"/Concluded CLA & Annexes by years on Industry/Branch level


Сключени КТД и Анекси по години на общинско равнище/Concluded CLA & Annexes by years on municipality level


Общо сключени КТД и Анекси по години с натрупване/
Concluded CLA & Annexes by years accumulated (total)


Сключени КТД и Анекси по години на равнище "предприятие" с натрупване/Concluded CLA & Annexes by years accumolated on undertaking level


Сключени КТД и Анекси по години на равнище "Отрасъл/Бранш"с натрупване/Concluded CLA & Annexes by years accumulated on IndustryBranch level


Сключени КТД и Анекси по години на общинско равнище с натрупване/Concluded CLA & Annexes by years accumulated on municipality level

© Национален институт за помирение и арбитраж