Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A21


Структурата на сключените КТД и Анексите към тях на равнище на договаряне "предприятие" съгласно чл.51а КТ по икономически дейности номенклатура А21 от КИД-2008 на НСИ е представена на таблиците и графиките по-долу.


The structure of concluded CLA and Annexes on the undertaking level of bargaining according to para 51a Labour Code by economic activities A21 NACE.BG-2008 of the NSI is presented in the tables and graphs below.

Таблица 1/Table 1
Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 по години (брой)/
Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A21 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 42 77 80 68 29 77 17 72 11 70 543
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 18 23 20 28 20 30 26 12 18 14 209
C Преработваща промишленост/Manufacturing 114 134 130 118 117 121 117 116 98 89 1 154
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 17 23 24 16 30 23 27 17 19 9 205
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 38 32 47 30 34 29 36 32 39 25 342
F Строителство/Construction 14 12 15 13 17 7 13 9 7 5 112
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 16 15 14 15 8 9 7 6 7 3 100
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 31 36 40 38 40 39 40 32 48 44 388
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 10 7 7 9 7 4 6 6 7 4 67
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 7 8 5 7 8 7 7 4 8 4 65
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 4 3 3 3 2 4 2 3 2 2 28
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 14 14 17 16 12 11 13 14 11 13 135
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 24 26 22 25 29 19 22 15 26 4 212
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 4 7 8 7 8 11 8 9 7 7 76
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 80 95 79 82 72 94 89 87 69 86 833
P Образование/Education 682 676 808 609 708 522 617 471 448 404 5 945
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 204 262 255 249 221 215 190 207 193 211 2 207
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 28 56 49 56 44 48 47 58 49 56 491
S Други дейности/Other service activities 20 30 16 25 15 26 18 23 22 23 218
Общо/Total 1 367 1 536 1 639 1 414 1 421 1 296 1 302 1 193 1 089 1 073 13 330

Таблица 2/Table 2
Сключени КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 по години (брой)/
Concluded CLA on undertaking level by economic activities A21 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 26 71 63 65 22 76 16 70 7 68 484
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 10 13 15 13 12 14 11 7 9 7 111
C Преработваща промишленост/Manufacturing 78 95 93 83 83 78 87 80 70 66 813
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 14 9 20 12 18 12 13 12 11 2 123
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 27 17 33 15 28 21 27 23 31 22 244
F Строителство/Construction 13 10 11 6 11 6 8 4 6 2 77
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 15 14 10 12 6 8 6 6 7 3 87
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 16 22 30 23 27 22 29 17 27 16 229
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 9 7 7 9 7 3 6 6 6 4 64
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication 7 7 5 6 6 5 6 3 6 3 54
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 4 2 3 2 2 3 2 2 1 2 23
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 13 11 11 14 10 11 11 13 10 11 115
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 21 24 17 22 23 14 20 13 24 4 182
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 3 5 6 7 7 6 7 8 6 7 62
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 58 73 56 71 67 82 73 82 63 81 706
P Образование/Education 590 574 694 487 613 418 525 350 399 337 4 987
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 152 202 177 203 166 171 163 171 157 173 1 735
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 24 45 36 49 38 44 44 51 44 49 424
S Други дейности/Other service activities 20 27 14 23 13 23 17 20 21 22 200
Общо/Total 1 100 1 228 1 301 1 122 1 159 1 017 1 071 938 905 879 10 720

Таблица 3/Table 3
Сключени Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 по години (брой)/
Concluded Annexes on undertaking level by economic activities A21 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 16 6 17 3 7 1 1 2 4 2 59
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 8 10 5 15 8 16 15 5 9 7 98
C Преработваща промишленост/Manufacturing 36 39 37 35 34 43 30 36 28 23 341
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 3 14 4 4 12 11 14 5 8 7 82
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 11 15 14 15 6 8 9 9 8 3 98
F Строителство/Construction 1 2 4 7 6 1 5 5 1 3 35
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 1 1 4 3 2 1 1       13
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 15 14 10 15 13 17 11 15 21 28 159
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 1         1     1   3
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения/Information and communication   1   1 2 2 1 1 2 1 11
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities   1   1   1   1 1   5
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 1 3 6 2 2   2 1 1 2 20
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 3 2 5 3 6 5 2 2 2   30
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 1 2 2   1 5 1 1 1   14
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 22 22 23 11 5 12 16 5 6 5 127
P Образование/Education 92 102 114 122 95 104 92 121 49 67 958
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 52 60 78 46 55 44 27 36 36 38 472
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 4 11 13 7 6 4 3 7 5 7 67
S Други дейности/Other service activities   3 2 2 2 3 1 3 1 1 18
Общо/Total 267 308 338 292 262 279 231 255 184 194 2 610

Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A21 for 2010-2019 (number)


Сключени КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded CLA on undertaking level by economic activities A21 for 2010-2019 (number)


Сключени Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded Annexes on undertaking level by economic activities A21 for 2010-2019 (number)

© Национален институт за помирение и арбитраж