Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А3/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A3


Структурата на сключените КТД и Анексите към тях на равнище на договаряне "предприятие" съгласно чл.51а КТ по икономически дейности А3 е представена на таблиците и графиките по-долу.


The structure of concluded CLA and Annexes on the undertaking level of bargaining according to para 51a Labour Code by economic activities A3 is presented in the tables and graphs below.

Таблица 1/Table 1
Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А3 по години (брой)/
Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A3 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 42 77 80 68 29 77 17 72 11 70 543
Индустрия/Industry 201 224 236 205 218 210 219 186 181 142 2 022
Услуги/Services 1124 1235 1323 1141 1174 1009 1066 935 897 861 10 765
Общо/Total 1 367 1 536 1 639 1 414 1 421 1 296 1 302 1 193 1 089 1 073 13 330

Таблица 2/Table 2
Сключени КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А3 по години (брой)/
Concluded CLA on undertaking level by economic activities A3 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 26 71 63 65 22 76 16 70 7 68 484
Индустрия/Industry 142 144 172 129 152 131 146 126 127 99 1 368
Услуги/Services 932 1013 1066 928 985 810 909 742 771 712 8 868
Общо/Total 1 100 1 228 1 301 1 122 1 159 1 017 1 071 938 905 879 10 720

Таблица 3/Table 3
Сключени Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А3 по години (брой)/
Concluded Annexes on undertaking level by economic activities A3 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 16 6 17 3 7 1 1 2 4 2 59
Индустрия/Industry 59 80 64 76 66 79 73 60 54 43 654
Услуги/Services 192 222 257 213 189 199 157 193 126 149 1 897
Общо/Total 267 308 338 292 262 279 231 255 184 194 2 610

Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А3 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A3 for 2010-2019 (number)


Сключени КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А3 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded CLA on undertaking level by group of economic activities A3  for 2010-2019 (number)


Сключени Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А3 общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded Annexes on undertaking level by of economic activities A3 for 2010-2019 (number)

© Национален институт за помирение и арбитраж