Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by group of economic activities A7


Структурата на сключените КТД и Анексите към тях на равнище на договаряне "предприятие" съгласно чл.51а КТ по групи икономически дейности А7 на НИПА е представена на таблиците и графиките по-долу.


The structure of concluded CLA and Annexes on the undertaking level of bargaining according to para 51a Labour Code by group of economic activities A7 NICA is presented in the tables and graphs below.

Таблица 1/Table 1
Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 по години (брой)/
Concluded CLA & Annexes on undertaking level by group of economic activities A7 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 42 77 80 68 29 77 17 72 11 70 543
B-F Индустрия/Industry 201 224 236 205 218 210 219 186 181 142 2 022
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 110 116 116 120 114 104 105 89 116 81 1 071
O Държавно управление/Public administration 80 95 79 82 72 94 89 87 69 86 833
P Образование/Education 682 676 808 609 708 522 617 471 448 404 5 945
Q Здравеопазване/Health 204 262 255 249 221 215 190 207 193 211 2 207
R-S Култура и други/Culture and other services 48 86 65 81 59 74 65 81 71 79 709
Общо/Total 1 367 1 536 1 639 1 414 1 421 1 296 1 302 1 193 1 089 1 073 13 330

Таблица 2/Table 2
Сключени КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 по години (брой)/
Concluded CLA on undertaking level by group of economic activities A7 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 26 71 63 65 22 76 16 70 7 68 484
B-F Индустрия/Industry 142 144 172 129 152 131 146 126 127 99 1 368
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 88 92 89 95 88 72 87 68 87 50 816
O Държавно управление/Public administration 58 73 56 71 67 82 73 82 63 81 706
P Образование/Education 590 574 694 487 613 418 525 350 399 337 4 987
Q Здравеопазване/Health 152 202 177 203 166 171 163 171 157 173 1 735
R-S Култура и други/Culture and other services 44 72 50 72 51 67 61 71 65 71 624
Общо/Total 1 100 1 228 1 301 1 122 1 159 1 017 1 071 938 905 879 10 720

Таблица 3/Table 3
Сключени Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А7 по години (брой)/
Concluded Annexes on undertaking level by economic activities A7 by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 16 6 17 3 7 1 1 2 4 2 59
B-F Индустрия/Industry 59 80 64 76 66 79 73 60 54 43 654
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 22 24 27 25 26 32 18 21 29 31 255
O Държавно управление/Public administration 22 22 23 11 5 12 16 5 6 5 127
P Образование/Education 92 102 114 122 95 104 92 121 49 67 958
Q Здравеопазване/Health 52 60 78 46 55 44 27 36 36 38 472
R-S Култура и други/Culture and other services 4 14 15 9 8 7 4 10 6 8 85
Общо/Total 267 308 338 292 262 279 231 255 184 194 2 610

Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by group of economic activities A7 NICA for 2010-2019 (number)


Сключени КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded CLA on undertaking level by group of economic activities A7 NICA for 2010-2019 (number)


Сключени Анекси на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА общо за периода 2010-2019 г. (брой)/Concluded Annexes on undertaking level by group of economic activities A7 NICA for 2010-2019 (number)

© Национален институт за помирение и арбитраж