Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически сектори по години (брой)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic sectors by years (number)


Структурата на сключените КТД и Анексите към тях на равнище на договаряне "предприятие" съгласно чл.51а КТ според икономическите сектори - обществен и частен е представена на таблиците и графиките по-долу.


The structure of concluded CLA and Annexes on the undertaking level of bargaining according to para 51a Labour Code by economic sectors - public and private are presented in the tables and graphs below.

Таблица 1/Table 1
Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически сектори по години (брой)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic sectors by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
Икономически сектори (обществен/частен)/Economic sectors (public/private) КТД и анекси/CLA & Annexes
Обществен сектор/Public sector 1 162 1 300 1 415 1 200 1 220 1 073 1 095 1 023 928 937 11 353
Предприятия/Undertakings 1 085 1 208 1 337 1 121 1 149 980 1 008 937 861 853 10 539
Държавна администрация/Public administration 77 92 78 79 71 93 87 86 67 84 814
Частен сектор/Private sector 205 236 224 214 201 223 207 170 161 136 1 977
Национални предприятия/National undertakings 153 162 159 141 141 144 143 99 104 88 1 334
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 52 74 65 73 60 79 64 71 57 48 643
Общо/Total: 1 367 1 536 1 639 1 414 1 421 1 296 1 302 1 193 1 089 1 073 13 330
  КТД/CLA
Обществен сектор/Public sector 948 1 057 1 131 970 1 014 878 924 813 786 778 9 299
Предприятия/Undertakings 891 986 1 075 902 948 797 853 732 725 699 8 608
Държавна администрация/Public administration 57 71 56 68 66 81 71 81 61 79 691
Частен сектор/Private sector 152 171 170 152 145 139 147 125 119 101 1 421
Национални предприятия/National undertakings 116 120 118 98 101 88 103 72 79 65 960
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 36 51 52 54 44 51 44 53 40 36 461
Общо/Total: 1 100 1 228 1 301 1 122 1 159 1 017 1 071 938 905 879 10 720
  Анекси/Annexes
Обществен сектор/Public sector 214 243 284 230 206 195 171 210 142 159 2 054
Предприятия/Undertakings 194 222 262 219 201 183 155 205 136 154 1 931
Държавна администрация/Public administration 20 21 22 11 5 12 16 5 6 5 123
Частен сектор/Private sector 53 65 54 62 56 84 60 45 42 35 556
Национални предприятия/National undertakings 37 42 41 43 40 56 40 27 25 23 374
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 16 23 13 19 16 28 20 18 17 12 182
Общо/Total: 267 308 338 292 262 279 231 255 184 194 2 610

Сключени КТД и Анекси в обществения и частния сектор общо за периода 2010-2019 г./CLA & Annexes concluded in public and private sectors for the period 2010-2019


Сключени КТД и Анекси по години на равнище "предприятие" в обществения сектор/Concluded CLA & Annexes by years on undertaking level in public sector


Сключени КТД и Анекси по години на равнище "предприятие" в частния сектор/Concluded CLA & Annexes by years on undertaking level in private sector


Сключени КТД и Анекси в обществения сектор по вид общо за периода 2010-2019 г./CLA&Annexes concluded in public sector by type for the period 2010-2019


Сключени КТД и Анекси по години в предприятия от обществения сектор/Concluded CLA & Annexes by years on undertaking level in undertakings in public sector


Сключени КТД и Анекси по години в национални предприятия от частния сектор/Concluded CLA & Annexes by years in national undertakings in private sector


Сключени КТД и Анекси в частния сектор по вид общо за периода 2010-2019 г./CLA&Annexes concluded in private sector by type for the period 2010-2019


Сключени КТД и Анекси по години на равнище "предприятие" в държавна администрация/Concluded CLA & Annexes by years on undertaking level in public administration


Сключени КТД и Анекси по години в чуждестранни предприятия от частния сектор/Concluded CLA & Annexes by years in foreign undertakings in private sector

© Национален институт за помирение и арбитраж