Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по големина на предприятията по години (брой)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by size by years (number)


Структурата на сключените КТД и Анексите към тях на равнище на договаряне "предприятие" съгласно чл.51а КТ според големината на предприятията е представена на таблиците и графиките по-долу.


The structure of concluded CLA and Annexes on the undertaking level of bargaining according to para 51a Labour Code by size of undertakings are presented in the tables and graphs below.

Таблица 1/Table 1
Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по големина на предприятията по години (брой)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by size by years (number)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/
Total
Предприятия по големина/Undertakings by size КТД и анекси/CLA & Annexes
Големи предприятия/Large size undertakings 202 254 258 230 231 232 216 211 213 193 2 240
Средни предприятия/Medium size undertakings 405 445 482 417 412 407 419 380 336 343 4 046
Малки предприятия/Small size undertakings 637 722 779 672 683 581 588 521 487 471 6 141
Микро предприятия/Micro size undertakings 57 60 51 50 46 53 55 63 37 46 518
n.a. 66 55 69 45 49 23 24 18 16 20 385
Общо/Total: 1 367 1 536 1 639 1 414 1 421 1 296 1 302 1 193 1 089 1 073 13 330
Големи предприятия/Large size undertakings 202 254 258 230 231 232 216 211 213 193 2 240
Средни предприятия/Medium size undertakings 405 445 482 417 412 407 419 380 336 343 4 046
Малки предприятия/Small size undertakings 694 782 830 722 729 634 643 584 524 517 6 659
n.a. 66 55 69 45 49 23 24 18 16 20 385
Общо/Total: 1 367 1 536 1 639 1 414 1 421 1 296 1 302 1 193 1 089 1 073 13 330
  КТД/CLA
Големи предприятия/Large size undertakings 126 141 154 136 140 132 134 127 131 111 1 332
Средни предприятия/Medium size undertakings 313 354 389 334 342 323 338 305 287 288 3 273
Малки предприятия/Small size undertakings 556 630 669 563 598 494 525 432 437 418 5 322
Микро предприятия/Micro size undertakings 57 55 48 47 43 47 52 57 37 44 487
n.a. 48 48 41 42 36 21 22 17 13 18 306
Общо/Total: 1 100 1 228 1 301 1 122 1 159 1 017 1 071 938 905 879 10 720
Големи предприятия/Large size undertakings 126 141 154 136 140 132 134 127 131 111 1 332
Средни предприятия/Medium size undertakings 313 354 389 334 342 323 338 305 287 288 3 273
Малки предприятия/Small size undertakings 613 685 717 610 641 541 577 489 474 462 5 809
n.a. 48 48 41 42 36 21 22 17 13 18 306
Общо/Total: 1 100 1 228 1 301 1 122 1 159 1 017 1 071 938 905 879 10 720
  Анекси/Annexes
Големи предприятия/Large size undertakings 76 113 104 94 91 100 82 84 82 82 908
Средни предприятия/Medium size undertakings 92 91 93 83 70 84 81 75 49 55 773
Малки предприятия/Small size undertakings 81 92 110 109 85 87 63 89 50 53 819
Микро предприятия/Micro size undertakings   5 3 3 3 6 3 6   2 31
n.a. 18 7 28 3 13 2 2 1 3 2 79
Общо/Total: 267 308 338 292 262 279 231 255 184 194 2 610
Големи предприятия/Large size undertakings 76 113 104 94 91 100 82 84 82 82 908
Средни предприятия/Medium size undertakings 92 91 93 83 70 84 81 75 49 55 773
Малки предприятия/Small size undertakings 81 97 113 112 88 93 66 95 50 55 850
n.a. 18 7 28 3 13 2 2 1 3 2 79
Общо/Total: 267 308 338 292 262 279 231 255 184 194 2 610

Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по големина на предприятията общо за периода 2010-2019 г./CLA&Annexes concluded on undertaking level in by size for the period 2010-2019


 


Сключени КТД и Анекси по години на равнище "предприятие" по големина/Concluded CLA by years on undertaking level by size

© Национален институт за помирение и арбитраж