Сключени Анекси по вид по години/Concluded Annexes by type by years


Съдържащата се в базата данни на НИПА информация, относно сключените анекси към КТД, показва тяхната структура според вида на договорения анекс – дали той касае само срока на действие на КТД или се отнася и за промяна на договореностите между страните. В определен брой от анексите се съдържа както изменение и допълнение на договорености по същество, така и промяна на срока на действие на КТД, като те са обособени отделно. Данните са представени на таблицата и графиките по-долу, като информацията касае всички равнища на договаряне.


The information contained in the NICA's database on the annexes to the CLAs shows their structure according to the type of the agreed annex - whether it concerns only the period of validity of the CLA or refers to a change in the arrangements between the parties. A certain number of annexes contain both an amendment to the agreements and a change in the period of validity of the CLA, which are separately identified. The data are presented in the table and graphs below, the information covering all bargaining levels.

Таблица 1/Table 1
Сключени Анекси по вид по години (брой)/
Concluded Annexes by type by years (number)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо/Total
За изменение на срока на действие на КТД/For change of period of validity of the CLA 61 43 55 48 30 28 24 18 14 15 336
За промяна на постигнати договорености в КТД/For amendment of agreed clauses of the CLA 196 248 266 228 214 248 196 231 162 170 2 159
Смесен/Mixed 16 23 27 23 26 16 19 15 14 12 191
Общо/Total 273 314 348 299 270 292 239 264 190 197 2 686

Сключени Анекси по вид общо за периода 2010-2019 г./Annexes concluded by type the period 2010-2019


Сключени Анекси по вид по години (брой)/Concluded Annexes by type by years (number)

© Национален институт за помирение и арбитраж