Динамика на субектите на КТД по равнища на договаряне 2011-2017


В тази част са представени данните за субектите на КТД по равнища на договаряне, от които може да се проследи тяхната динамика по години, както в сравнение с базисната 2011 г., така и спрямо всяка предходна година.


In this part, the data on the subjects of the CLA by bargaining levels are presented, from which their dynamics can be viewed by years, both compared to the base year 2011 and to each previous year.

Динамика на субектите на КТД по равнища на договаряне/Trend of CLA Subjects by level of bargaining

Субекти на КТД по равнища на договаряне/
CLA Subjects by level of bargaining
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
 
2011


2011

Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl.       2081       2081
           Предприятия/Undertakings       1961       1961
           Администрация/Administration       120       120
Отрасъл/Бранш Industry/Branch       21       21
Община/Municipality       140       140
Общо/Total:       2242       2242
 
2012

2012/2011
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1659 550 422 2209 1659 550 422 2209
           Предприятия/Undertakings 1567 529 394 2096 1567 529 394 2096
           Администрация/Administration 92 21 28 113 92 21 28 113
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 20 5 1 25 20 5 1 25
Община/Municipality 110 44 30 154 110 44 30 154
Общо/Total: 1789 599 453 2388 1789 599 453 2388
 
2013

2013/2012
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1399 733 682 2132 1769 363 440 2132
           Предприятия/Undertakings 1325 701 636 2026 1686 340 410 2026
           Администрация/Administration 74 32 46 106 83 23 30 106
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 18 7 3 25 23 2 2 25
Община/Municipality 87 73 53 160 122 38 32 160
Общо/Total: 1504 813 738 2317 1914 403 474 2317
 
2014

2014/2013
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1340 673 741 2013 1706 307 426 2013
           Предприятия/Undertakings 1266 632 695 1898 1614 284 412 1898
           Администрация/Administration 74 41 46 115 92 23 14 115
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 17 7 4 24 23 1 2 24
Община/Municipality 85 73 55 158 121 37 39 158
Общо/Total: 1442 753 800 2195 1850 345 467 2195
 
2015

2015/2014
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1263 710 818 1973 1677 296 336 1973
           Предприятия/Undertakings 1191 662 770 1853 1578 275 320 1853
           Администрация/Administration 72 48 48 120 99 21 16 120
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 16 6 5 22 19 3 5 22
Община/Municipality 85 84 55 169 131 38 27 169
Общо/Total: 1364 800 878 2164 1827 337 368 2164
 
2016

2016/2015
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1180 703 901 1883 1607 276 366 1883
           Предприятия/Undertakings 1103 662 858 1765 1506 259 347 1765
           Администрация/Administration 77 41 43 118 101 17 19 118
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 16 7 5 23 21 2 1 23
Община/Municipality 69 80 71 149 127 22 42 149
Общо/Total: 1265 790 977 2055 1755 300 409 2055
 
2017

2017/2016
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 1095 717 986 1812 1552 260 331 1812
           Предприятия/Undertakings 1023 674 938 1697 1456 241 309 1697
           Администрация/Administration 72 43 48 115 96 19 22 115
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 13 6 8 19 18 1 5 19
Община/Municipality 71 79 69 150 119 31 30 150
Общо/Total: 1179 802 1063 1981 1689 292 366 1981

 

© Национален институт за помирение и арбитраж