Структура на субектите на КТД по равнища на договаряне/Structure of the CLA subjects by level of bargaining


Показано е разпределението на субектите на колективните трудови договори по равнища на договаряне съгласно Кодекса на труда - предприятие, отрасъл/бранш и общини, като в рамките на равнище "предприятие" е отделена администрацията на изпълнителната власт, която от своя страна е разделена по вид - централна и териториална.


The distribution of the subjects to collective agreements that are negotiated at an undertaking level as provided by Labour Code - undertaking, industry / branch and municipalities is shown. As within the level of "undertaking" the administration of executive power is separated, which in turn is divided by type - central and territorial.


 

Субекти на КТД по равнища на договаряне
CLA Subjects by level of bargaining

31/12/2019

Равнище на договаряне/Level of bargaining Субекти/Subjects
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 3 372
Държавна администрация, в т.ч./Public administration, incl. 185
Централна/Central 34
Териториална/Territorial 151
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 29
Общини/Municipalities 90
Общо/Total 3 491

31/12/2018

Равнище на договаряне/Level of bargaining Субекти/Subjects
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 3 337
Държавна администрация, в т.ч./Public administration, incl. 182
Централна/Central 35
Териториална/Territorial 147
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 29
Общини/Municipalities 86
Общо/Total 3 452

Субекти на КТД по равнища на договаряне според Кодекса на труда към 31.12.2019 г./CLA Subjects by level of bargaining as provided by Labour Code at 31.12.2019


Субекти на КТД по равнища на договаряне според Кодекса на труда към 31.12.2018 г./CLA Subjects by level of bargaining as provided by Labour Code at 31.12.2018


Субекти на КТД в държавната администрация по тип (централна/териториална) към 31.12.2019 г./CLA Subjects in Public administration by type (central/territorial) at 31.12.2019


Субекти на КТД в държавната администрация по тип (централна/териториална) към 31.12.2018 г./CLA Subjects in Public administration by type (central/territorial) at 31.12.2018

© Национален институт за помирение и арбитраж