Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21/Structure of the CLA subjects on undertaking level by economic activities A21


Представено е разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" по икономически дейности, номенклатура А21 от КИД 2008 на Националния статистически институт (НСИ). Трите икономически дейности - образование, здравеопазване и преработваща промишленост формират близо 3/4 от всички субекти на КТД на това равнище на договаряне. Показана е структурата на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 и основни икономически сектори (обществен/частен), както и разпределението им съобразно големината на предприятията според Закона за малките и средни предприятия. За под 5% от всички субекти на равнище "предприятие" не са установени данни за наетите в тях работници и служители, поради което тези субекти не могат да бъдат класифицирани според големината на предприятията.


The distribution of the subjects to collective agreements that are negotiated at an undertaking level by economic activity, Nomenclature A21 of the Classification of Economic Activities 2008 of the National Statistical Institute (NASE.BG-2008) is shown. The three economic activities - education, health and manufacturing represent almost 3/4 of all subjects to collective agreements at this level of bargaining. The structure of the CLA subjects at the undertaking level by economic activity A21 and main economic sectors (public/private) is presented, as well as their distribution according to the size of undertakings - large, medium, small and micro as defined by the Small and Medium Enterprises Act. No data on employees were found for almost 5% of all entities at the undertaking level, therefore, these entities cannot be classified by the size of undertakings.


Таблица 1/Table 1
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008)
/CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008)


31/12/2019

Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/Economic activities A21 (NASE.BG-2008) Брой/Number
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
133
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 230
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 31
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 67
F Строителство/Construction 31
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 35
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 61
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 20
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 19
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities
4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 30
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 60
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 21
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 192
P Образование/Education 1 672
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 542
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 138
S Други дейности/Other service activities 61
Общо/Total 3 372

31/12/2018

Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/Economic activities A21 (NASE.BG-2008) Брой/Number
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
131
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 228
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 32
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 66
F Строителство/Construction 31
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 36
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 58
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 20
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 19
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities
4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 30
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 60
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 21
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 189
P Образование/Education 1 659
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 534
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 134
S Други дейности/Other service activities 60
Общо/Total 3 337

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008)
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008)

31/12/2019


 

31/12/2018


 


Таблица 2/Table 2
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и икономически сектори (обществен/частен)
/
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and main economic sectors (public/private)


31/12/2019
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/
Economic activities A21 (NASE.BG-2008)
Обществен/
Public
Частен/
Private
Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
131 2 133
B Добивна промишленост/Mining and quarrying   25 25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 24 206 230
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 10 21 31
E Доставяне на води,канализ. услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 65 2 67
F Строителство/Construction 13 18 31
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 3 32 35
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 31 30 61
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 10 10 20
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 6 13 19
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities
  4 4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 26 4 30
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities 49 11 60
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 16 5 21
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 192   192
P Образование/Education 1 666 6 1 672
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 535 7 542
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 136 2 138
S Други дейности/Other service activities 20 41 61
Общо/Total 2 933 439 3 372

31/12/2018
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/
Economic activities A21 (NASE.BG-2008)
Обществен/
Public
Частен/
Private
Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
129 2 131
B Добивна промишленост/Mining and quarrying   25 25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 24 204 228
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 10 22 32
E Доставяне на води,канализ. услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 64 2 66
F Строителство/Construction 13 18 31
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 3 33 36
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 30 28 58
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 10 10 20
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 6 13 19
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities
  4 4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 26 4 30
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities 49 11 60
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 16 5 21
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 189   189
P Образование/Education 1 653 6 1 659
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 528 6 534
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 132 2 134
S Други дейности/Other service activities 18 42 60
Общо/Total 2 900 437 3 337

Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и икономически сектори (обществен/частен)
Structure of the CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and main economic sectors (public/private)

31/12/2019


 

31/12/2018


 


Таблица 3/Table 3
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и големина на предприятията
/
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and size of undertakings


31/12/2019
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/
Economic activities A21 (NASE.BG-2008)
Големи/
Large
Средни/
Medium
Малки/
Small
Микро/
Micro
n.a.
Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 45 86   1 133
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 13 9 3     25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 95 103 30 2   230
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 14 14 2 1   31
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 30 22 15     67
F Строителство/Construction 10 14 7     31
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 1 7 23 4   35
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 23 25 12 1   61
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 4 6 9 1   20
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 11 3 5     19
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities
3 1       4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities   7 18 4 1 30
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities 5 28 23 3 1 60
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 3 9 6 2 1 21
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 21 104 59 5 3 192
P Образование/Education 29 368 1 108 104 63 1 672
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 58 150 235 33 66 542
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 6 37 85 8 2 138
S Други дейности/Other service activities 1 6 28 26   61
Общо/Total 328 958 1 754 194 138 3 372

31/12/2018
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/
Economic activities A21 (NASE.BG-2008)
Големи/
Large
Средни/
Medium
Малки/
Small
Микро/
Micro
n.a.
Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 43 87     131
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 13 9 3     25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 96 103 27 2   228
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 14 13 3 1 1 32
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 30 21 15     66
F Строителство/Construction 10 14 7     31
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 1 8 23 4   36
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 22 26 9 1   58
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 5 6 8 1   20
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 11 3 5     19
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities
3 1       4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities   6 17 5 2 30
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities 5 26 25 3 1 60
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 3 9 6 2 1 21
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 21 102 59 4 3 189
P Образование/Education 28 367 1 097 103 64 1 659
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 55 153 228 31 67 534
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 6 36 80 9 3 134
S Други дейности/Other service activities 1 7 25 26 1 60
Общо/Total 325 953 1 724 192 143 3 337

Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и големина на предприятията
Structure of the CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and size of undertakings

31/12/2019


 

31/12/2018


 


Таблица 4/Table 4
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и големина на предприятията
/
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008) and size of undertakings


31/12/2019
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/
Economic activities A21 (NASE.BG-2008)
Големи/
Large
Средни/
Medium
Малки/
Small
n.a.
Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 45 86 1 133
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 13 9 3   25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 95 103 32   230
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 14 14 3   31
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 30 22 15   67
F Строителство/Construction 10 14 7   31
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 1 7 27   35
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 23 25 13   61
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 4 6 10   20
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 11 3 5   19
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities
3 1     4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities   7 22 1 30
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities 5 28 26 1 60
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 3 9 8 1 21
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 21 104 64 3 192
P Образование/Education 29 368 1 212 63 1 672
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 58 150 268 66 542
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 6 37 93 2 138
S Други дейности/Other service activities 1 6 54   61
Общо/Total 328 958 1 948 138 3 372

31/12/2018
Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/
Economic activities A21 (NASE.BG-2008)
Големи/
Large
Средни/
Medium
Малки/
Small
n.a.
Общо/
Total
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 43 87   131
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 13 9 3   25
C Преработваща промишленост/Manufacturing 96 103 29   228
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 14 13 4 1 32
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 30 21 15   66
F Строителство/Construction 10 14 7   31
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 1 8 27   36
H Транспорт, складиране и пощи/Transportation and storage 22 26 10   58
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 5 6 9   20
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 11 3 5   19
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities
3 1 0   4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities   6 22 2 30
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional, scientific and technical activities 5 26 28 1 60
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 3 9 8 1 21
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 21 102 63 3 189
P Образование/Education 28 367 1 200 64 1 659
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 55 153 259 67 534
R Култура, спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 6 36 89 3 134
S Други дейности/Other service activities 1 7 51 1 60
Общо/Total 325 953 1 916 143 3 337

Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 (КИД-2008) и големина на предприятията
Structure of the CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A21 (NASE.BG-2008)and size of undertakings

31/12/2019


 

31/12/2018


 

© Национален институт за помирение и арбитраж