Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически сектори А3/Structure of the CLA subjects on undertaking level by economic sectors A3


Показвано е разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" по икономически сектори, номенклатура А3 от КИД 2008 на Националния статистически институт (НСИ), както и структурата на субектите на КТД по икономически сектори (обществен/частен) и структурата им според големината на предприятията съгласно Закона за малките и средни предприятия.


The distribution of the subjects to collective agreements negotiated at an “undertaking” level by economic sector, Nomenclature A3 of the Classification of Economic Activities 2008 of the National Statistical Institute is presented, as well as the distribution of the CLA subjects by economic sectors (public/private), and the structure according to the size of undertakings.


Таблица 1/Table 1
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически сектори А3 (КИД-2008)
/CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A3 (NACE.BG-2008)
  Брой/Number Отн.дял/Share Брой/Number Отн.дял/Share
 
31/12/2019

31/12/2018
Икономически дейности номенклатура А3 по КИД 2008/Economic activities A3 (NASE.BG-2008)        
Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 133 3,94% 131 3,93%
Индустрия/Industry 384 11,39% 382 11,45%
Услуги/Services 2 855 84,67% 2 824 84,63%
Общо/Total 3 372 100% 3 337 100%

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически сектори А3 (КИД-2008)/CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A3 (NACE.BG-2008)


31/12/2019


31/12/2018


Таблица 2/Table 2
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически сектори А3 (КИД-2008) и основни икономически сектори (обществен/частен)
CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A3 (NASE.BG-2008) and main economic sectors (public/private)

Икономически дейности номенклатура А3 по КИД 2008/
Economic activities A3 (NASE.BG-2008)
Обществен/
Public
Частен/
Private
Общо/
Total
Обществен/
Public
Частен/
Private
Общо/
Total
 
31/12/2019


31/12/2018

Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 131 2 133 129 2 131
Индустрия/Industry 112 272 384 111 271 382
Услуги/Services 2 690 165 2 855 2 660 164 2 824
Общо/Total 2 933 439 3 372 2 900 437 3 337

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически сектори А3 (КИД-2008) и основни икономически сектори (обществен/частен)/CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A3 (NASE.BG-2008) and main economic sectors (public/private)


31/12/2019


Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически сектори А3 (КИД-2008) в обществения сектор/CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A3 (NASE.BG-2008) in public sector


31/12/2019


Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически сектори А3 (КИД-2008) в частния сектор/CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A3 (NASE.BG-2008) in private sector


31/12/2019


31/12/2018


31/12/2018


31/12/2018


Таблица 3/Table 3
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А3 (КИД-2008) и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level by economic activities A3 (NASE.BG-2008) and size of undertakings
Икономически дейности номенклатура А3 по КИД 2008/Economic activities A3 (NASE.BG-2008) Големи/
Large
Средни/
Medium
Малки/
Small
Микро/
Micro
n.a.
Общо/
Total
 
31/12/2019

Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 45 86   1 133
Индустрия/Industry 162 162 57 3   384
Услуги/Services 165 751 1 611 191 137 2855
Общо/Total 328 958 1 754 194 138 3 372
 
31/12/2018

Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 43 87     131
Индустрия/Industry 163 160 55 3 1 382
Услуги/Services 161 750 1 582 189 142 2824
Общо/Total 325 953 1 724 192 143 3 337

31/12/2019


31/12/2018

© Национален институт за помирение и арбитраж