Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 групировка на НИПА/Structure of the CLA subjects on undertaking level by economic activities A7 NICA's grouping


Данните показват разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" по 7 групи икономически дейности, обобщени от НИПА за целите на анализите на основата на номенклатура А21 от КИД 2008 на Националния статистически институт (НСИ). Показано е разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" по седемте обобщени икономически дейности и основните икономически сектори - обществен и частен, както и структурата на субектите на колективните трудови договори по групите икономически дейности на равнище на договаряне "предприятие" според големината на предприятията.


The data shows the distribution of the subjects to collective agreements negotiated at an “undertaking” level by 7 groups of economic activities, aggregated by NICA for the purposes of the analyses, based on Nomenclature A21 of the Classification of Economic Activities 2008 of the National Statistical Institute (NSI). The distribution of the subjects to collective labour agreements at the “undertaking” level by the seven aggregated economic activities and the main economic sectors (public/private) is presented, as well as the structure of the CLA subjects by the groups of economic activities at the “undertaking” level according to the size of undertakings.


Таблица 1/Table 1
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА
CLA Subjects on undertaking level by groups of economic activities A7 NICA

Групи икономически дейности А7 НИПА/Groups of economic activities A7 NICA Брой/Number Отн.дял/Share
  31/12/2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 133 3,94%
B-F Индустрия/Industry 384 11,39%
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 250 7,41%
O Държавно управление/Public administration 192 5,69%
P Образование/Education 1 672 49,58%
Q Здравеопазване/Health 542 16,07%
R-S Култура и други/Culture and other services 199 5,90%
Общо/Total 3 372 100%
  31/12/2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 131 3.93%
B-F Индустрия/Industry 382 11.45%
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 248 7.43%
O Държавно управление/Public administration 189 5.66%
P Образование/Education 1 659 49.72%
Q Здравеопазване/Health 534 16.00%
R-S Култура и други/Culture and other services 194 5.81%
Общо/Total 3 337 100%

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА
CLA Subjects on undertaking level by groups of economic activities A7 NICA

31/12/2019

31/12/2018


Таблица 2/Table 2
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА и основни икономически сектори (обществен/частен)
CLA Subjects on undertaking level by groups of economic activities A7 NICA and main economic sectors (public/private)

Групи икономически дейности А7 НИПА/Groups of economic activities A7 NICA Обществен/Public Частен/Private Общо/Total
  31/12/2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 131 2 133
B-F Индустрия/Industry 112 272 384
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 141 109 250
O Държавно управление/Public administration 192   192
P Образование/Education 1 666 6 1 672
Q Здравеопазване/Health 535 7 542
R-S Култура и други/Culture and other services 156 43 199
Общо/Total 2 933 439 3 372
  31/12/2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 129 2 131
B-F Индустрия/Industry 111 271 382
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 140 108 248
O Държавно управление/Public administration 189   189
P Образование/Education 1 653 6 1 659
Q Здравеопазване/Health 528 6 534
R-S Култура и други/Culture and other services 150 44 194
Общо/Total 2 900 437 3 337

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА и основни икономически сектори (обществен/частен)
CLA Subjects on undertaking level by groups of economic activities A7 NICA and main economic sectors (public/private)


Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А7 НИПА в обществения сектор
 
CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A7 NICA in public sector


Субекти на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А7 НИПА в частния сектор
 
CLA Subjects on undertaking level by economic sectors A7 NICA in private sector


31/12/2019


31/12/2019


31/12/2019


31/12/2018


31/12/2018


31/12/2018


Таблица 3/Table 3
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level by group of economic activities A7 NICA and size of undertakings
Икономически дейности номенклатура А7 НИПА/Economic activities A7 NICA Големи/
Large
Средни/
Medium
Малки/
Small
Микро/
Micro
n.a.
Общо/
Total
  31/12/2019
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 45 86   1 133
B-F Индустрия/Industry 162 162 57 3   384
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 50 86 96 15 3 250
O Държавна администрация/Public administration 21 104 59 5 3 192
P Образование/Education 29 368 1 108 104 63 1 672
Q Здравеопазване/Health 58 150 235 33 66 542
R-S Култура и други/Culture and other services 7 43 113 34 2 199
Общо/Total 328 958 1 754 194 138 3 372
  31/12/2018
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 43 87     131
B-F Индустрия/Industry 163 160 55 3 1 382
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 50 85 93 16 4 248
O Държавна администрация/Public administration 21 102 59 4 3 189
P Образование/Education 28 367 1 097 103 64 1 659
Q Здравеопазване/Health 55 153 228 31 67 534
R-S Култура и други/Culture and other services 7 43 105 35 4 194
Общо/Total 325 953 1 724 192 143 3 337
             
             

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level by group of economic activities A7 NICA and size of undertakings


31/12/2019


31/12/2018

© Национален институт за помирение и арбитраж