Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен)/Structure of the CLA subjects on undertaking level by main economic sectors (public/private)


Данните показват разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" по икономически сектори - обществен и частен, като в обществения сектор те са разделени на предприятия и държавна администрация, а в частния сектор - на национални и чуждестранни предприятия. Показана е и структурата на субектите по основни икономически сектори (обществен/частен) и големина на предприятията.


The data shows the distribution of the subjects to collective agreements negotiated at the “undertaking” level by economic sectors – both public and private. The public sector subjects are distributed to undertakings and public administration, while the distribution in the private sector is according to the type of ownership of the undertakings (national and foreign ones). The structure of the CLA subjects by main economic sectors (public/private) and the size of undertakings is presented.


Таблица 1/Table 1
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен)
CLA Subjects on undertaking level by main economic sectors (public/private)

Основни икономически сектори/Main economic sectors Брой/Number Отн.дял/Share
         31/12/2019
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 2 933 86,98%
Предприятия/Undertakings 2 748 93,69%
Държавна администрация/Public administration 185 6,31%
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 439 13,02%
Национални предприятия/National undertakings 322 73,35%
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 117 26,65%
Общо/Total 3 372 100%
          31/12/2018
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 2 900 86.90%
Предприятия/Undertakings 2 718 93.72%
Държавна администрация/Public administration 182 6.28%
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 437 13.10%
Национални предприятия/National undertakings 323 73.91%
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 114 26.09%
Общо/Total 3 337 100%
     
     

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен)
CLA Subjects on undertaking level by main economic sectors (public/private)


Субекти на КТД на равнище "предприятие" в обществения сектор по вид
CLA Subjects on undertaking level in public sector by type


Субекти на КТД на равнище "предприятие" в частния сектор по вид
CLA Subjects on undertaking level in private sector by type


31/12/2019


31/12/2019


31/12/2019


31/12/2018


31/12/2018


31/12/2018


Таблица 2/Table 2
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен) и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level by main economic sectors (public/private) and size of undertakings

Основни икономически сектори/Main economic sectors Големи/Large
Средни/Medium
Малки/Small
Микро/Micro
n.a.
Общо/Total
  31/12/2019
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 186 797 1 650 163 137 2 933
Предприятия/Undertakings 166 697 1 592 158 135 2 748
Държавна администрация/Public administration 20 100 58 5 2 185
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 142 161 104 31 1 439
Национални предприятия/National undertakings 79 118 93 31 1 322
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 63 43 11     117
Общо/Total 328 958 1 754 194 138 3 372
  31/12/2018
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 182 790 1 628 160 140 2 900
Предприятия/Undertakings 162 691 1 570 156 139 2 718
Държавна администрация/Public administration 20 99 58 4 1 182
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 143 163 96 32 3 437
Национални предприятия/National undertakings 80 122 86 32 3 323
Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 63 41 10     114
Общо/Total 325 953 1 724 192 143 3 337
             
             

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен) и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level by main economic sectors (public/private) and size of undertakings


Субекти на КТД на равнище "предприятие" в обществения сектор по вид и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level in public sector by type and size of undertakings


Субекти на КТД на равнище "предприятие" в частния сектор по вид и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level in private sector by type and size of undertakings


31/12/2019


31/12/2019


31/12/2019


31/12/2018


31/12/2018


31/12/2018

© Национален институт за помирение и арбитраж