Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по големина на предприятията/Structure of the CLA subjects on undertaking level by size of undertakings


Данните показват разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" според големината на предприятията съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). Голямо предприятие е с над 250 наети лица, средно – от 50 до 250 наети, малко – от 10 до 50 наети, и микро-предприятие – под 10 наети. В национален мащаб данните, свързани с броя наети лица, не са изчерпателни, доколкото за определен брой от тях, вариращ през годините, не могат да бъдат установени данни за броя наети лица, което е отразено в таблицата и на графиката.


The data shows the distribution of collective labour agreements subjects at the “undertaking” level of bargaining according to the size of undertakings under the Small and Medium Size Enterprises Act. A large size undertaking has more than 250 employees, medium size has between 50 to 250 employees, small - between 10 to 50 employees, and a micro-undertaking – less than 10 employees. At the national level, the data of undertakings related to the number of employees is not detailed, as far as for a number of them, varying over the years, no data on the number of employees can be found, which is reflected in the Table and in the Graph.


Таблица 1/Table 1
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по големина на предприятията
CLA Subjects on undertaking level by size of undertakings

  31/12/2019

Големина на предприятията/Size of undertakings Брой/Number
Отн.дял/Share
Големи предприятия/Large size undertakings 328 9,73%
Средни предприятия/Medium size undertakings 958 28,41%
Малки предприятия/Small size undertakings 1 754 52,02%
Микро предприятия/Micro size undertakings 194 5,75%
n.a. 138 4,09%
Общо/Total 3 372 100%
 
31/12/2018

Големина на предприятията/Size of undertakings Брой/Number
Отн.дял/Share
Големи предприятия/Large size undertakings 325 9.74%
Средни предприятия/Medium size undertakings 953 28.56%
Малки предприятия/Small size undertakings 1 724 51.66%
Микро предприятия/Micro size undertakings 192 5.75%
n.a. 143 4.29%
Общо/Total 3 337 100%

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по големина на предприятията
CLA Subjects on undertaking level by size of undertakings


31/12/2019


31/12/2018

© Национален институт за помирение и арбитраж