Структура на отрасловите/браншови КТД по икономически дейности/Structure of Industry/branch level CLA by economic activities


Данните показват разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "Отрасъл/Бранш", сключени в съответствие с чл.51б КТ, според техния обхват по икономически дейности А21 от КИД 2008, съответно по групировката на НИПА А7, и по основни икономически сектори А3.


The data shows the distribution of the CLA subjects at the "Industry/Branch" level of bargaining concluded under Art. 51b of the Labour Code, according to their scope by economic activities A21 of NACE 2008, respectively by the NICA group A7 and by main economic sectors A3.


Таблица 1/Table 1
Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по икономически дейности А21
CLA Subjects on Industry/Branch level by groups of economic activities A21

Икономически дейности номенклатура А21 по КИД 2008/
Economic activities A21 (NASE.BG-2008)
Брой/
Number
Отн.дял/
Share
 
31/12/2019

A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 3,45%
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 1 3,45%
C Преработваща промишленост/Manufacturing 12 41,38%
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 1 3,45%
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 1 3,45%
F Строителство/Construction 2 6,90%
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 1 3,45%
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 1 3,45%
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 1 3,45%
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 1 3,45%
P Образование/Education 1 3,45%
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 1 3,45%
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 5 17,24%
Общо/Total 29 100,00%
 
31/12/2018

A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing
1 3.45%
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 1 3.45%
C Преработваща промишленост/Manufacturing 12 41.38%
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 1 3.45%
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 1 3.45%
F Строителство/Construction 2 6.90%
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 1 3.45%
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 1 3.45%
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 1 3.45%
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 1 3.45%
P Образование/Education 1 3.45%
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 1 3.45%
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 5 17.24%
Общо/Total 29 100.00%

Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по икономически дейности А21
CLA Subjects on Industry/Branch level by groups of economic activities A21

31/12/2019

31/12/2018


Таблица 2/Table 2
Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по групи икономически дейности А7 НИПА
CLA Subjects on Industry/Branch level by groups of economic activities A7 NICA

Групи икономически дейности А7 НИПА/Groups of economic activities A7 NICA Брой/Number Отн.дял/Share
 
31/12/2019

A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 1 3,45%
B-F Индустрия/Industry 17 58,62%
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 4 13,79%
O Държавно управление/Public administration    
P Образование/Education 1 3,45%
Q Здравеопазване/Health 1 3,45%
R-S Култура и други/Culture and other services 5 17,24%
Общо/Total 29 100%
 
31/12/2018

A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 1 3.45%
B-F Индустрия/Industry 17 58.62%
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 4 13.79%
O Държавно управление/Public administration    
P Образование/Education 1 3.45%
Q Здравеопазване/Health 1 3.45%
R-S Култура и други/Culture and other services 5 17.24%
Общо/Total 29 100%

Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по групи икономически дейности А7 НИПА
CLA Subjects on Industry/Branch level by groups of economic activities A7 NICA

31/12/2019

31/12/2018


Таблица 3/Table 3
Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по икономически сектори А3
CLA Subjects on Industry/Branch level by economic sectors A3

Икономически сектори А3/Economic sectors A3
Брой/Number Отн.дял/Share
 
31/12/2019

Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 1 3,45%
Индустрия/Industry 17 58,62%
Услуги/Services 11 37,93%
Общо/Total 29 100%
 
31/12/2018

Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture, forestry and fishing 1 3.45%
Индустрия/Industry 17 58.62%
Услуги/Services 11 37.93%
Общо/Total 29 100%

Субекти на КТД на равнище "Отрасъл/Бранш" по икономически сектори А3
CLA Subjects on Industry/Branch level by economic sectors A3

31/12/2019

31/12/2018

© Национален институт за помирение и арбитраж