Структура на субектите на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и области/Structure of the CLA subjects on undertaking level by statidtical regions and districts


Данните показват разпределението на субектите на колективните трудови договори на равнище на договаряне "предприятие" според тяхното териториално разположение (по статистически райони и административни области в техния състав), съобразно вписването им в дирекциите на ИА "Главна инспекция по труда". За тези от субектите, които имат териториални структури в повече от една област, е обособена позицията "Цялата страна". Показано е териториалното разпределение на субектите на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и групи икономически дейности А7 групировка на НИПА, както и структурата по статистически райони и големина на предприятията, и по основни икономически сектори (обществен/частен).


The data shows the distribution of the subjects of the collective agreement at the “undertaking” level of bargaining by their territorial location (by statistical regions and administrative districts in their composition), according to their registration in the Directorates of the Executive Agency "General Labour Inspectorate". For those of the subjects that have territorial structures in more than one district, the "All regions" position is differentiated. The territorial distribution of the CLA subjects at the “undertaking” level by statistical regions and economic activity groups A7 (NICA) is presented as well as the structure by statistical regions and size of the undertakings, and by main economic sectors (public/private).


Таблица 1/Table 1
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и области
CLA Subjects on undertaking level by statistical regions and administrative districts 

Статистически райони и административни области/Statistical regions and administrative districts Брой/Number Отн.дял/Share Брой/Number Отн.дял/Share
  31/12/2019
31/12/2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 487 14,44% 484 14.50%
BG311 Видин/Vidin 71 2,11% 70 2.10%
BG312 Монтана/Montana 96 2,85% 96 2.88%
BG313 Враца/Vratsa 140 4,15% 139 4.17%
BG314 Плевен/Pleven 82 2,43% 81 2.43%
BG315 Ловеч/Lovech 98 2,91% 98 2.94%
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 471 13,97% 472 14.14%
BG321 Велико Търново/Veliko Tarnovo 154 4,57% 155 4.64%
BG322 Габрово/Gabrovo 111 3,29% 111 3.33%
BG323 Русе/Ruse 117 3,47% 117 3.51%
BG324 Разград/Razgrad 40 1,19% 40 1.20%
BG325 Силистра/Silistra 49 1,45% 49 1.47%
BG33 Североизточен/Severoiztochen 520 15,42% 514 15.40%
BG331 Варна/Varna 164 4,86% 161 4.82%
BG332 Добрич/Dobrich 187 5,55% 186 5.57%
BG333 Шумен/Shumen 122 3,62% 120 3.60%
BG334 Търговище/Targovishte 47 1,39% 47 1.41%
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 611 18,12% 603 18.07%
BG341 Бургас/Burgas 222 6,58% 220 6.59%
BG342 Сливен/Sliven 95 2,82% 91 2.73%
BG343 Ямбол/Yambol 52 1,54% 52 1.56%
BG344 Стара Загора/Stara Zagora 242 7,18% 240 7.19%
BG41 Югозападен/Yugozapaden 578 17,14% 570 17.08%
BG411 София (столица)/Sofia (stolitsa) 301 8,93% 296 8.87%
BG412 София/Sofia 98 2,91% 98 2.94%
BG413 Благоевград/Blagoevgrad 79 2,34% 79 2.37%
BG414 Перник/Pernik 42 1,25% 42 1.26%
BG415 Кюстендил/Kyustendil 58 1,72% 55 1.65%
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 657 19,48% 647 19.39%
BG421 Пловдив/Plovdiv 260 7,71% 257 7.70%
BG422 Хасково/Haskovo 127 3,77% 124 3.72%
BG423 Пазарджик/Pazardzhik 112 3,32% 109 3.27%
BG424 Смолян/Smolyan 86 2,55% 84 2.52%
BG425 Кърджали/Kardzhali 72 2,14% 73 2.19%
Цялата страна/All regions 48 1,42% 47 1.41%
Общо/Total 3 372 100% 3 337
100%

Субекти на КТД на равнище "предприятие" по области
CLA Subjects on undertaking level by administrative districts


Субекти на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони
CLA Subjects on undertaking level by statistical regions


31/12/2019


31/12/2018


31/12/2019


31/12/2018


Таблица 2/Table 2
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и групи икономически дейности А7 НИПА
CLA Subjects on undertaking level by statistical regions and groups of economic activities A7 NICA

Статистически райони/групи икономически дейности А7 НИПА/
Statistical regions/groups of economic activities A7 NICA

Селско, горско и рибно стопанство/
Agriculture, forestry and fishing

Индустрия/
Industry
Търговия, транспорт, туризъм и услуги/
Trade, transport, tourism and services
Държавна администрация/
Public administration
Образование/
Education
Здравеопазване/
Health
Култура и други/
Culture and other services
Общо/Total
  31/12/2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 15 41 23 21 281 74 32 487
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 12 66 21 26 232 80 34 471
BG33 Североизточен/Severoiztochen 5 43 37 25 290 95 25 520
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 28 54 36 29 350 84 30 611
BG41 Югозападен/Yugozapaden 34 99 77 29 201 96 42 578
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 38 78 43 33 318 113 34 657
Цялата страна/All regions 1 3 13 29     2 48
Общо/Total 133 384 250 192 1 672 542 199 3 372
  31/12/2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 14 40 23 21 281 74 31 484
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 12 66 21 26 232 80 35 472
BG33 Североизточен/Severoiztochen 5 43 35 25 289 93 24 514
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 28 54 35 29 345 83 29 603
BG41 Югозападен/Yugozapaden 33 99 78 27 200 93 40 570
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 38 77 43 33 312 111 33 647
Цялата страна/All regions 1 3 13 28     2 47
Общо/Total 131 382 248 189 1 659 534 194 3 337
                 
                 

 


Таблица 3/Table 3
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по райони и големина на предприятията/
CLA' Subjects on undertaking level by statistical regions and size of undertakings

Статистически райони/големина на предприятията/
Statistical regions/size of undertakings
Големи/
Large
Средни/
Medium
Малки/
Small
Микро/
Micro
n.a.
Общо/
Total
  31/12/2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 29 93 322 40 3 487
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 32 133 256 32 18 471
BG33 Североизточен/Severoiztochen 42 138 266 43 31 520
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 44 177 323 32 35 611
BG41 Югозападен/Yugozapaden 97 210 236 24 11 657
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 52 196 348 22 39 578
Цялата страна/All regions 32 11 3 1 1 48
Общо/Total 328 958 1 754 194 138 3 372
  31/12/2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 29 93 317 41 4 484
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 31 132 258 32 19 472
BG33 Североизточен/Severoiztochen 44 134 262 42 32 514
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 43 175 317 33 35 603
BG41 Югозападен/Yugozapaden 95 208 232 24 11 570
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 52 197 337 20 41 647
Цялата страна/All regions 31 14 1   1 47
Общо/Total 325 953 1 724 192 143 3 337

Таблица 4/Table 4
Субекти на КТД на равнище "предприятие" по райони и основни икономически сектори/
CLA' Subjects on undertaking level by statistical regions and main economic sectors (public/private)

Статистически райони/основни икономически сектори/
Statistical regions/main economic sectors
Обществен/
Public
Частен/
Private
Общо/
Total
  31/12/2019
BG31 Северозападен/Severozapaden 446 41 487
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 404 67 471
BG33 Североизточен/Severoiztochen 463 57 520
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 544 67 611
BG41 Югозападен/Yugozapaden 459 119 578
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 575 82 657
Цялата страна/All regions 42 6 48
Общо/Total 2 933 439 3 372
  31/12/2018
BG31 Северозападен/Severozapaden 444 40 484
BG32 Северен централен/Severen tsentralen 404 68 472
BG33 Североизточен/Severoiztochen 458 56 514
BG34 Югоизточен/Yugoiztochen 537 66 603
BG41 Югозападен/Yugozapaden 450 120 570
BG42 Южен централен/Yuzhen tsentralen 566 81 647
Цялата страна/All regions 41 6 47
Общо/Total 2 900 437 3 337

 


Субекти на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и групи икономически дейности А7 НИПА
CLA Subjects on undertaking level by statistical regions and groups of economic activities A7 NICA


BG31
Северозападен/Severozapaden

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG32
Северен централен/Severen tsentralen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG33
Североизточен/Severoiztochen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG34
Югоизточен/Yugoiztochen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG41
Югозападен/Yugozapaden

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG42
Южен централен/Yuzhen tsentralen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


Субекти на КТД на равнище "предприятие" по райони и големина на предприятията
CLA' Subjects on undertaking level by statistical regions and size of undertakings


BG31
Северозападен/Severozapaden

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG32
Северен централен/Severen tsentralen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG33
Североизточен/Severoiztochen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG34
Югоизточен/Yugoiztochen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG41
Югозападен/Yugozapaden

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG42
Южен централен/Yuzhen tsentralen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


Субекти на КТД на равнище "предприятие" по райони и основни икономически сектори/
CLA' Subjects on undertaking level by statistical regions and main economic sectors (public/private)


BG31
Северозападен/Severozapaden

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG32
Северен централен/Severen tsentralen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG33
Североизточен/Severoiztochen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG34
Югоизточен/Yugoiztochen

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG41
Югозападен/Yugozapaden

31/12/2019


 

31/12/2018


 


BG42
Южен централен/Yuzhen tsentralen

31/12/2019


 

31/12/2018


 

© Национален институт за помирение и арбитраж