Демография на субектите на КТД - Основни понятия/CLA subject's demography - main consepts of the analisys


Субектите на КТД могат да се анализират чрез използване на методология, която е основана на методологията на НСИ относно бизнес демографията на предприятията. Тя описва жизнения цикъл на предприятията – от тяхното раждане, през оцеляването и развитието, до смъртта им. Бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.
При анализа на субектите на КТД тази методология е адаптирана, предвид времевия обхват на КТД съгласно чл.54 КТ, към спецификата на колективното трудово договаряне и за нуждите на настоящия доклад, като са използвани следните понятия:

Активни субекти
Това е броят на отраслите/браншовете, предприятията и общините, които имат действащ КТД през съответната година, получен като сума от оцелелите и новите субекти на КТД;
Оцелели субекти
Това са тези субекти , които и през съответната, и през предходната година имат КТД, или действащият е бил продължен с анекс/анекси;
Нови субекти
Това са тези субекти, в които са сключени КТД през съответната година, или срокът на действие на КТД е бил удължен с анекс;
Отпаднали субекти
Това са тези субекти, в които през съответната година КТД е прекратил своето действие, и не е бил сключен нов или е бил удължен с анекс.

Демографията на субектите на КТД използва различни коефициенти, формирани за нуждите на анализа като съотношения между горните показатели, които позволяват по-ясно представяне на данните. Демографията на субектите на КТД дава представа за тяхната динамика в рамките на изследвания период 2011-2017 г. По този начин могат да се изследват въпросите, свързани с това колко от субектите, които имат КТД, продължават да са обвързани с тях през годините, какъв е броят на тези от тях, които в течение на периода не подновяват своите КТД, и съответно броят на тези субекти, които всяка година сключват КТД, без в предходната да са имали такъв, както и структурата им по избраните критерии – група икономически дейности, основни икономически сектори, размер на предприятията и статистически райони.
НИПА предоставя данни относно демографията на субектите на КТД с периодичност от две години, поради ниската динамика на изменения на показателите, и във връзка с максималния двугодишен срок на действие на колективните трудови договори, регламентиран в Кодекса на труда.


CLA subjects can be analyzed using a methodology that is based on the NSI methodology on business demography of enterprises. It describes the life cycle of enterprises - from their birth, through survival and development, to their business gone. The business demography presents data on the number of active enterprises, the number of newborn enterprises, the relative share of surviving enterprises, the number of gone enterprises, as well as data on the change of employment in them at a certain point in time. In the analysis of CLA subjects, this methodology is adapted by NICA to the specificities of collective bargaining and to the needs of the analyses, taking into account the timeframe of the CLA pursuant to Article 54 of the Labour Code, using the following terms:

Active subjects
This is the number of industries/branches, enterprises and municipalities that have a CLA in force in the relevant year, received as a sum of the survivors subjects and new subjects of the CLA;
Surviving subjects
These are those subjects who, during the respective year, and in the previous year, have CLAs, or the in force one has been extended by an annex/annexes;
New subjects
These are those subjects where the CLA has been concluded in the relevant year or the CLA has been extended by an annex;
Dropped out subjects
These are those subjects in which, in the respective year, the CLA has ceased to been in force and no new one has been concluded or extended by an annex.

Demography of CLA subjects use different coefficients formulated for analytic purposes as ratios between the above indicators that allow for a clearer presentation of the data. Demography of CLA subjects shows an picture of their dynamics within the 2011-2017 survey period. In this way, questions can be explored about how many of the subjects who have CLAs continue to be bound by them over the years, what is the number of those who over the period do not renew their CLAs and, accordingly, the number of those entities that each year conclude the CBA without having one in the previous one, and their structure according to the selected criteria - a group of economic activities, main economic sectors, size of enterprises and statistical regions and administrative districts.
NICA provides data on the demography of CTC subjects with a periodicity of two years, due to the low dynamics of changes in indicators and in relation to the maximum two-year duration of collective labour agreements stipulated in the Labour Code.

© Национален институт за помирение и арбитраж