Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 2011-2017/Trend of CLA subjects on undertaking level by economic activities A21 2011-2017


В тази част са представени данните за субектите на КТД на равнища на договаряне "предприятие" по икономически дейности, номенклатура А21 на КИД 2008 на НСИ, от които може да се проследи тяхната динамика по години, както в сравнение с базисната 2011 г., така и спрямо всяка предходна година.


In this part, the data on the subjects of the CLA by undertaking bargaining level are presented by economic activities A21 (NASE.BG-2008) of the NSI, from which their dynamics can be viewed by years, both compared to the base year 2011 and to each previous year.


Динамика на субектите на КТД на равнище на договаряне "предприятие" по икономически дейности А21/Trend of CLA Subjects on undertaking level of bargaining by economic activities A21

Икономически дейности А21/Economic activities A21 преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
 
2011

2011
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing       81       81
B Добивна промишленост/Mining and quarrying       16       16
C Преработваща промишленост/Manufacturing       140       140
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply       20       20
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation       42       42
F Строителство/Construction       16       16
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles       27       27
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage       40       40
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities       10       10
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication       9       9
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities       4       4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities       18       18
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities       39       39
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities       10       10
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security       122       122
P Образование/Education       1084       1084
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities       295       295
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation       67       67
S Други дейности/Other service activities       41       41
Общо/Total:       2081       2081
 
2012

2012/2011
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 48 28 33 76 48 28 33 76
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 12 6 4 18 12 6 4 18
C Преработваща промишленост/Manufacturing 122 33 18 155 122 33 18 155
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 16 5 4 21 16 5 4 21
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 36 11 6 47 36 11 6 47
F Строителство/Construction 10 7 6 17 10 7 6 17
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 17 5 10 22 17 5 10 22
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 35 9 5 44 35 9 5 44
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 6 5 4 11 6 5 4 11
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 8 2 1 10 8 2 1 10
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 4     4 4     4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 15 3 3 18 15 3 3 18
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 29 7 10 36 29 7 10 36
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 7 1 3 8 7 1 3 8
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 93 22 29 115 93 22 29 115
P Образование/Education 879 290 205 1169 879 290 205 1169
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 240 89 55 329 240 89 55 329
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 56 17 11 73 56 17 11 73
S Други дейности/Other service activities 26 10 15 36 26 10 15 36
Общо/Total: 1659 550 422 2209 1659 550 422 2209
 
2013

2013/2012
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 47 29 34 76 60 16 16 76
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 13 7 3 20 17 3 1 20
C Преработваща промишленост/Manufacturing 100 40 40 140 122 18 33 140
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 17 7 3 24 20 4 1 24
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 34 14 8 48 43 5 4 48
F Строителство/Construction 8 8 8 16 12 4 5 16
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 12 5 15 17 14 3 8 17
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 30 11 10 41 36 5 8 41
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 7 6 3 13 10 3 1 13
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 6 2 3 8 7 1 3 8
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 4     4 4     4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 14 7 4 21 15 6 3 21
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 24 9 15 33 25 8 11 33
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 8 3 2 11 7 4 1 11
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 75 37 47 112 85 27 30 112
P Образование/Education 722 397 362 1119 946 173 223 1119
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 211 111 84 322 263 59 66 322
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 45 28 22 73 56 17 17 73
S Други дейности/Other service activities 22 12 19 34 27 7 9 34
Общо/Total: 1399 733 682 2132 1769 363 440 2132
 
2014

2014/2013
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 41 26 40 67 58 9 18 67
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 12 4 4 16 15 1 5 16
C Преработваща промишленост/Manufacturing 97 38 43 135 114 21 26 135
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 15 10 5 25 22 3 2 25
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 30 13 12 43 38 5 10 43
F Строителство/Construction 8 7 8 15 8 7 8 15
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 11 4 16 15 11 4 6 15
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 30 9 10 39 33 6 8 39
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 7 5 3 12 11 1 2 12
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 8 1 1 9 7 2 1 9
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 4     4 4     4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 12 5 6 17 17   4 17
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 29 14 10 43 30 13 3 43
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 8 6 2 14 11 3 0 14
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 75 46 47 121 98 23 14 121
P Образование/Education 676 346 408 1022 879 143 240 1022
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 209 95 86 304 261 43 61 304
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 43 33 24 76 60 16 13 76
S Други дейности/Other service activities 25 11 16 36 29 7 5 36
Общо/Total: 1340 673 741 2013 1706 307 426 2013
 
2015

2015/2014
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 47 34 34 81 59 22 8 81
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 14 3 2 17 13 4 3 17
C Преработваща промишленост/Manufacturing 91 41 49 132 116 16 19 132
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 12 12 8 24 22 2 3 24
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 36 10 6 46 39 7 4 46
F Строителство/Construction 8 6 8 14 13 1 2 14
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 9 6 18 15 11 4 4 15
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 32 12 8 44 38 6 1 44
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 5 4 5 9 9   3 9
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 6 4 3 10 7 3 2 10
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 4     4 4     4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 12 6 6 18 16 2 1 18
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 24 10 15 34 31 3 12 34
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 8 6 2 14 13 1 1 14
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 73 53 49 126 104 22 17 126
P Образование/Education 639 347 445 986 851 135 171 986
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 182 114 113 296 245 51 59 296
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 38 31 29 69 56 13 20 69
S Други дейности/Other service activities 23 11 18 34 30 4 6 34
Общо/Total: 1263 710 818 1973 1677 296 336 1973
 
2016

2016/2015
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 44 29 37 73 68 5 13 73
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 13 6 3 19 16 3 1 19
C Преработваща промишленост/Manufacturing 86 48 54 134 114 20 18 134
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 11 9 9 20 20   4 20
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 34 14 8 48 40 8 6 48
F Строителство/Construction 7 7 9 14 11 3 3 14
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 10 3 17 13 11 2 4 13
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 29 12 11 41 39 2 5 41
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 2 6 8 8 6 2 3 8
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 5 5 4 10 8 2 2 10
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 4     4 4     4
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 13 6 5 19 17 2 1 19
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 26 6 13 32 24 8 10 32
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 7 6 3 13 11 2 3 13
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 78 48 44 126 107 19 19 126
P Образование/Education 576 314 508 890 773 117 213 890
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 171 134 124 305 251 54 45 305
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 43 35 24 78 58 20 11 78
S Други дейности/Other service activities 21 15 20 36 29 7 5 36
Общо/Total: 1180 703 901 1883 1607 276 366 1883
 
2017

2017/2016
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 37 36 44 73 60 13 13 73
B Добивна промишленост/Mining and quarrying 9 5 7 14 13 1 6 14
C Преработваща промишленост/Manufacturing 84 48 56 132 116 16 18 132
D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия/Electricity, gas, team and air conditioning supply 11 10 9 21 20 1   21
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на отпадъци/Water supply,sewerage,waste management and remediation 30 17 12 47 43 4 5 47
F Строителство/Construction 6 6 10 12 12   2 12
G Търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles and motorcycles 9 2 18 11 10 1 3 11
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and storage 25 13 15 38 35 3 6 38
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation and food service activities 1 8 9 9 6 3 2 9
J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти/Information and communication 4 4 5 8 7 1 3 8
K Финансови и застрахователни дейности/Financial and insurance activities 3   1 3 3   1 3
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities 12 8 6 20 17 3 2 20
M Професионални дейности и научни изследвания/Professional,scientific and technical activities 24 8 15 32 28 4 4 32
N Административни и спомагателни дейности/Administrative and support service activities 7 7 3 14 11 3 2 14
O Държавно управление/Public administration and defence; compulsory social security 73 51 49 124 104 20 22 124
P Образование/Education 530 295 554 825 715 110 175 825
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human health and social work activities 164 148 131 312 254 58 51 312
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment and recreation 44 38 23 82 66 16 12 82
S Други дейности/Other service activities 22 13 19 35 32 3 4 35
Общо/Total: 1095 717 986 1812 1552 260 331 1812

© Национален институт за помирение и арбитраж