Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА 2011-2017/Trend of CLA subjects on undertaking level by group of economic activities A7 NICA 2011-2017


В тази част са представени данните за субектите на КТД на равнища на договаряне "предприятие" по 7 групи икономически дейности, обобщени от НИПА на основата на номенклатура А21 на КИД 2008 на НСИ, от които може да се проследи тяхната динамика по години, както в сравнение с базисната 2011 г., така и спрямо всяка предходна година.


In this part, the data on the subjects of the CLA by undertaking bargaining level are presented by 7 groups of economic activities, summarized by NICA on the basis of grouping A21 (NASE.BG-2008) of the NSI, from which their dynamics can be viewed by years, both compared to the base year 2011 and to each previous year.


Динамика на субектите на КТД на равнище на договаряне "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА/
Trend of CLA Subjects on undertaking level of bargaining by group of economic activities A7 NICA

Групи икономически дейности А7 НИПА/Group of economic activities A7 NICA преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
  2011 2011
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing       81       81
B-F Индустрия/Industry       234       234
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services       157       157
O Държавно управление/Public administration       122       122
P Образование/Education       1084       1084
Q Здравеопазване/Health       295       295
R-S Култура и други/Culture and other services       108       108
Общо/Total:       2081       2081
  2012 2012/2011
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 48 28 33 76 48 28 33 76
B-F Индустрия/Industry 196 62 38 258 196 62 38 258
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 121 32 36 153 121 32 36 153
O Държавно управление/Public administration 93 22 29 115 93 22 29 115
P Образование/Education 879 290 205 1169 879 290 205 1169
Q Здравеопазване/Health 240 89 55 329 240 89 55 329
R-S Култура и други/Culture and other services 82 27 26 109 82 27 26 109
Общо/Total: 1659 550 422 2209 1659 550 422 2209
  2013 2013/2012
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 47 29 34 76 60 16 16 76
B-F Индустрия/Industry 172 76 62 248 214 34 44 248
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 105 43 52 148 118 30 35 148
O Държавно управление/Public administration 75 37 47 112 85 27 30 112
P Образование/Education 722 397 362 1119 946 173 223 1119
Q Здравеопазване/Health 211 111 84 322 263 59 66 322
R-S Култура и други/Culture and other services 67 40 41 107 83 24 26 107
Общо/Total: 1399 733 682 2132 1769 363 440 2132
  2014 2014/2013
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 41 26 40 67 58 9 18 67
B-F Индустрия/Industry 162 72 72 234 197 37 51 234
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 109 44 48 153 124 29 24 153
O Държавно управление/Public administration 75 46 47 121 98 23 14 121
P Образование/Education 676 346 408 1022 879 143 240 1022
Q Здравеопазване/Health 209 95 86 304 261 43 61 304
R-S Култура и други/Culture and other services 68 44 40 112 89 23 18 112
Общо/Total: 1340 673 741 2013 1706 307 426 2013
  2015 2015/2014
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 47 34 34 81 59 22 8 81
B-F Индустрия/Industry 161 72 73 233 203 30 31 233
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 100 48 57 148 129 19 24 148
O Държавно управление/Public administration 73 53 49 126 104 22 17 126
P Образование/Education 639 347 445 986 851 135 171 986
Q Здравеопазване/Health 182 114 113 296 245 51 59 296
R-S Култура и други/Culture and other services 61 42 47 103 86 17 26 103
Общо/Total: 1263 710 818 1973 1677 296 336 1973
  2016 2016/2015
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 44 29 37 73 68 5 13 73
B-F Индустрия/Industry 151 84 83 235 201 34 32 235
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 96 44 61 140 120 20 28 140
O Държавно управление/Public administration 78 48 44 126 107 19 19 126
P Образование/Education 576 314 508 890 773 117 213 890
Q Здравеопазване/Health 171 134 124 305 251 54 45 305
R-S Култура и други/Culture and other services 64 50 44 114 87 27 16 114
Общо/Total: 1180 703 901 1883 1607 276 366 1883
  2017 2017/2016
A Селско, горско и рибно стопанство/Agriculture,forestry and fishing 37 36 44 73 60 13 13 73
B-F Индустрия/Industry 140 86 94 226 204 22 31 226
G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги/Trade, transport, tourism and services 85 50 72 135 117 18 23 135
O Държавно управление/Public administration 73 51 49 124 104 20 22 124
P Образование/Education 530 295 554 825 715 110 175 825
Q Здравеопазване/Health 164 148 131 312 254 58 51 312
R-S Култура и други/Culture and other services 66 51 42 117 98 19 16 117
Общо/Total: 1095 717 986 1812 1552 260 331 1812

 

© Национален институт за помирение и арбитраж