Динамика на субектите на равнище "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен)/Trend of subjects on undertaking level of bargaining by main economic sectors (public/private)


В тази част са представени данните за субектите на КТД на равнища на договаряне "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен), в т.ч. отделно за предприятия и администрация, а в рамките на частния сектор - национални и чуждестранни предприятия. Така може да се проследи поотделно тяхната динамика по години, както в сравнение с базисната 2011 г., така и спрямо всяка предходна година.


In this part, the data on the subjects of the CLA by undertaking bargaining level are presented by main economic sectors (public/private), incl. separately for enterprises and administration and in the private sector - for national and foreign undertakings. Thus allow to view their dynamics separately by years, both compared to the base year 2011 and to each previous year.


Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен) 2011-2017/
Trend CLA Subjects on undertaking level of bargaining by main economic sectors (public/private) 2011-2017

Основни икономически сектори/
Main economic sectors
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
 
2011

2011
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl.       1814       1814
     Предприятия/Undertakings       1694       1694
     Администрация/Administration       120       120
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl.       267       267
     Национални предприятия/National undertakings       203       203
     Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings       64       64
Общо/Total:       2081       2081
 
2012

2012/2011
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 1455 471 359 1926 1455 471 359 1926
     Предприятия/Undertakings 1363 450 331 1813 1363 450 331 1813
     Администрация/Administration 92 21 28 113 92 21 28 113
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 204 79 63 283 204 79 63 283
     Национални предприятия/National undertakings 149 60 54 209 149 60 54 209
     Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 55 19 9 74 55 19 9 74
Общо/Total: 1659 550 422 2209 1659 550 422 2209
 
2013

2013/2012
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 1231 641 583 1872 1550 322 376 1872
     Предприятия/Undertakings 1157 609 537 1766 1467 299 346 1766
     Администрация/Administration 74 32 46 106 83 23 30 106
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 168 92 99 260 219 41 64 260
     Национални предприятия/National undertakings 116 65 87 181 156 25 53 181
     Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 52 27 12 79 63 16 11 79
Общо/Total: 1399 733 682 2132 1769 363 440 2132
 
2014

2014/2013
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 1176 593 638 1769 1503 266 369 1769
     Предприятия/Undertakings 1102 552 592 1654 1411 243 355 1654
     Администрация/Administration 74 41 46 115 92 23 14 115
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 164 80 103 244 203 41 57 244
     Национални предприятия/National undertakings 114 56 89 170 138 32 43 170
     Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 50 24 14 74 65 9 14 74
Общо/Total: 1340 673 741 2013 1706 307 426 2013
 
2015

2015/2014
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 1103 624 711 1727 1469 258 300 1727
     Предприятия/Undertakings 1031 576 663 1607 1370 237 284 1607
     Администрация/Administration 72 48 48 120 99 21 16 120
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 160 86 107 246 208 38 36 246
     Национални предприятия/National undertakings 111 60 92 171 143 28 27 171
     Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 49 26 15 75 65 10 9 75
Общо/Total: 1263 710 818 1973 1677 296 336 1973
 
2016

2016/2015
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 1032 610 782 1642 1400 242 327 1642
     Предприятия/Undertakings 955 569 739 1524 1299 225 308 1524
     Администрация/Administration 77 41 43 118 101 17 19 118
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 148 93 119 241 207 34 39 241
     Национални предприятия/National undertakings 104 67 99 171 145 26 26 171
     Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 44 26 20 70 62 8 13 70
Общо/Total: 1180 703 901 1883 1607 276 366 1883
 
2017

2017/2016
Обществен сектор, в т.ч.:/Public sector, incl. 959 628 855 1587 1350 237 292 1587
     Предприятия/Undertakings 887 585 807 1472 1254 218 270 1472
     Администрация/Administration 72 43 48 115 96 19 22 115
Частен сектор, в т.ч.:/Private sector, incl. 136 89 131 225 202 23 39 225
     Национални предприятия/National undertakings 93 62 110 155 139 16 32 155
     Чуждестранни предприятия/Foreign undertakings 43 27 21 70 63 7 7 70
Общо/Total: 1095 717 986 1812 1552 260 331 1812

 

© Национален институт за помирение и арбитраж