Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по големина на предприятията 2011-2017/Trend CLA Subjects on undertaking level of bargaining by size 2011-2017


В тази част са представени данните за субектите на КТД на равнища на договаряне "предприятие" според големината им, съгласно Закона за малките и средни предприятия, от които може да се проследи тяхната динамика по години, както в сравнение с базисната 2011 г., така и спрямо всяка предходна година.


In this part, the data on the subjects of the CLA on undertaking bargaining level by their size according to the Law for small and medium size enterprises are presented, from which their dynamics can be viewed by years, both compared to the base year 2011 and to each previous year.


Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по големина на предприятията 2011-2017/
Trend CLA Subjects on undertaking level of bargaining by size 2011-2017

Предприятия по големина/
Size of undertakings
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
преживели/
survived
новородени/
newborn
отпаднали/
dropped out
активни/
active
 
2011

2011
Големи предприятия/Large size undertakings       258       258
Средни предприятия/Medium size undertakings       580       580
Малки предприятия/Small size undertakings       985       985
Микро предприятия/Micro size undertakings       64       64
n.a.       194       194
Общо/Total:       2081       2081
 
2012

2012/2011
Големи предприятия/Large size undertakings 230 62 28 292 230 62 28 292
Средни предприятия/Medium size undertakings 473 156 107 629 473 156 107 629
Малки предприятия/Small size undertakings 770 274 215 1044 770 274 215 1044
Микро предприятия/Micro size undertakings 46 17 18 63 46 17 18 63
n.a. 140 41 54 181 140 41 54 181
Общо/Total: 1659 550 422 2209 1659 550 422 2209
 
2013

2013/2012
Големи предприятия/Large size undertakings 206 73 52 279 248 31 44 279
Средни предприятия/Medium size undertakings 411 207 169 618 502 116 127 618
Малки предприятия/Small size undertakings 653 369 332 1022 848 174 196 1022
Микро предприятия/Micro size undertakings 34 25 30 59 43 16 20 59
n.a. 95 59 99 154 128 26 53 154
Общо/Total: 1399 733 682 2132 1769 363 440 2132
 
2014

2014/2013
Големи предприятия/Large size undertakings 201 67 57 268 236 32 43 268
Средни предприятия/Medium size undertakings 390 193 190 583 487 96 131 583
Малки предприятия/Small size undertakings 629 333 356 962 818 144 204 962
Микро предприятия/Micro size undertakings 35 31 29 66 50 16 9 66
n.a. 85 49 109 134 115 19 39 134
Общо/Total: 1340 673 741 2013 1706 307 426 2013
  2015 2015/2014
Големи предприятия/Large size undertakings 199 73 59 272 239 33 29 272
Средни предприятия/Medium size undertakings 389 198 191 587 485 102 98 587
Малки предприятия/Small size undertakings 577 359 408 936 800 136 162 936
Микро предприятия/Micro size undertakings 32 30 32 62 53 9 13 62
n.a. 66 50 128 116 100 16 34 116
Общо/Total: 1263 710 818 1973 1677 296 336 1973
 
2016

2016/2015
Големи предприятия/Large size undertakings 189 75 69 264 238 26 34 264
Средни предприятия/Medium size undertakings 373 195 207 568 488 80 99 568
Малки предприятия/Small size undertakings 539 335 446 874 749 125 187 874
Микро предприятия/Micro size undertakings 26 49 38 75 51 24 11 75
n.a. 53 49 141 102 81 21 35 102
Общо/Total: 1180 703 901 1883 1607 276 366 1883
 
2017

2017/2016
Големи предприятия/Large size undertakings 185 75 73 260 230 30 34 260
Средни предприятия/Medium size undertakings 343 206 237 549 463 86 105 549
Малки предприятия/Small size undertakings 491 323 494 814 708 106 166 814
Микро предприятия/Micro size undertakings 30 56 34 86 68 18 7 86
n.a. 46 57 148 103 83 20 19 103
Общо/Total: 1095 717 986 1812 1552 260 331 1812

 

© Национален институт за помирение и арбитраж