Коефициенти на динамиката на субектите на КТД по равнища на договаряне/Coefficients of the subject dynamic by level of bargaining


Използваният при анализа коефициент на заместване е равен на съотношението между новите и отпадналите субекти, съответно коефициентът на оцеляване – на съотношението между оцелелите и активните субекти, коефициентът на обновяване – на съотношението новите към активни субекти, а коефициентът на отпадане – на съотношението отпаднали към активни субекти.
Показаната на таблиците динамика на коефициентите на субектите на КТД по години е използвана за да илюстрира измененията в тяхната структура. Така например коефициентът на оцеляване като съотношение между субектите на равнище „предприятие“, които имат КТД в рамките на съответната година, спрямо субекти с КТД на същото равнище през базисната 2011 г. (активните субекти), или спрямо предходната година при верижния коефициент, отразява факта, че напр. през 2017 г. 52.6% от тези субектите на КТД на равнище „предприятие“, които са били активни през 2011 г. (имат КТД), запазват това състояние и през 2017 г., като този процент е 82.4% за 2017 г. спрямо 2016 г.
От своя страна, коефициентът на обновяване, показващ съотношението между субекти, в които са сключени КТД през съответната година, или срокът на действие на КТД е бил удължен с анекс, и активните субекти с КТД през базисната или предходната година, при верижния коефициент, изразява относителният дял на новите субекти на КТД, които не са имали КТД през базисната или предходната година. Така например, 34.5% са новите субекти на КТД през 2017 г., които през базисната 2011 г. не са имали КТД, и съответно 13.8% е техният дял спрямо 2016 г.
Съответно коефициентът на отпадане, показващ съотношението между субекти, в които през съответната година КТД е прекратил своето действие, и не е бил удължен с анекс, и активните субекти, които имат КТД през базисната или предходната година, изразява относителния дял на субектите, които са отпаднали от списъка на активните, съответно спрямо базисната или предходната година. Така напр. през 2017 г. 47.4% от субектите, които са имали КТД през 2011 г., нямат действащо такова, съответно техният дял през 2017 г. е 17.6% спрямо предходната година.
И накрая, коефициентът на заместване изразява съотношението между новите субекти на КТД през съответната година спрямо отпадналите субекти, изчислени от показателите на базисна или верижна основа.


The replacement rate coefficient used in the analysis is equal to the ratio between the new and the dropped out subjects, respectively the survival coefficient – the ratio between the survivors and the active subjects, the newborn coefficient is the ratio of the new to the active subjects and the drop out coefficient is the ratio of dropped out to active CLA subjects.
The table of dynamics of the coefficients of CLA subjects by year is used to illustrate the changes in their structure. For example, the Survival Ratio coefficient as the ratio of undertakings-level subjects that have CLAs within the relevant year to subjects at the same level in the base year 2011 (active subjects) or against the previous year at the chain coefficient, reflects the fact that, for example, in 2017, 52.6% of those undertaking-level subjects, who were active in 2011 (have CLAs) retained this status in 2017, this figure being 82.4% in 2017 against 2016 г.
For its part, the newborn coefficient, showing the ratio between subjects in which the CLA was concluded in the relevant year or the duration of the CBA, was extended by an annex, and the active entities with CBA in the base or the previous year, at the chain coefficient, expresses the relative share of new CLA subjects who did not have CLAs in the base or previous year.
Accordingly, the drop-out coefficient indicating the ratio between subjects in which the CLA has expired to be in force in the respective year and has not been extended by an annex, and the active subjects having the CLA in the basic or previous year express the relative share of the subjects that are dropped out from the list of active, baseline or previous year respectively. For example, in 2017 47.4% of the subjects who had CLAs in 2011 do not have an existing one, respectively their share in 2017 is 17.6% compared to the previous year.
Finally, the substitution coefficient expresses the ratio of the new CLA subjects in the relevant year to the drop-out calculated from basic or chain basis.


Коефициенти на динамиката на субектите на КТД по равнища на договаряне/Coefficients of the subject dynamic by level of bargaining

Субекти на КТД по равнища на договаряне/
CLA Subjects by level of bargaining
Коефициент на оцеляване/
Survived coefficient
Коефициент на обновяване/
Newborn coefficient
Коефициент на отпадане/
Dropped out coefficient
Коефициент на заместване/
Substitution coefficient
Коефициент на оцеляване/
Survived coefficient
Коефициент на обновяване/
Newborn coefficient
Коефициент на отпадане/
Dropped out coefficient
Коефициент на заместване/
Substitution coefficient
 
2012

2012/2011
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 0.797 0.264 0.203 1.303 0.797 0.264 0.203 1.303
         Предприятия/Undertakings 0.799 0.270 0.201 1.343 0.799 0.270 0.201 1.343
         Администрация/Administration 0.767 0.175 0.233 0.750 0.767 0.175 0.233 0.750
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 0.952 0.238 0.048 5.000 0.952 0.238 0.048 5.000
Община/Municipality 0.786 0.314 0.214 1.467 0.786 0.314 0.214 1.467
Общо/Total: 0.798 0.267 0.202 1.322 0.798 0.267 0.202 1.322
 
2013

2013/2012
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 0.672 0.352 0.328 1.075 0.801 0.164 0.199 0.825
         Предприятия/Undertakings 0.676 0.357 0.324 1.102 0.804 0.162 0.196 0.829
         Администрация/Administration 0.617 0.267 0.383 0.696 0.735 0.204 0.265 0.767
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 0.857 0.333 0.143 2.333 0.920 0.080 0.080 1.000
Община/Municipality 0.621 0.521 0.379 1.377 0.792 0.247 0.208 1.188
Общо/Total: 0.671 0.363 0.329 1.102 0.802 0.169 0.198 0.850
 
2014

2014/2013
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 0.644 0.323 0.356 0.908 0.800 0.144 0.200 0.721
         Предприятия/Undertakings 0.646 0.322 0.354 0.909 0.797 0.140 0.203 0.689
         Администрация/Administration 0.617 0.342 0.383 0.891 0.868 0.217 0.132 1.643
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 0.810 0.333 0.190 1.750 0.920 0.040 0.080 0.500
Община/Municipality 0.607 0.521 0.393 1.327 0.756 0.231 0.244 0.949
Общо/Total: 0.643 0.336 0.357 0.941 0.798 0.149 0.202 0.739
 
2015

2015/2014
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 0.607 0.341 0.393 0.868 0.833 0.147 0.167 0.881
         Предприятия/Undertakings 0.607 0.338 0.393 0.860 0.831 0.145 0.169 0.859
         Администрация/Administration 0.600 0.400 0.400 1.000 0.861 0.183 0.139 1.313
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 0.762 0.286 0.238 1.200 0.792 0.125 0.208 0.600
Община/Municipality 0.607 0.600 0.393 1.527 0.829 0.241 0.171 1.407
Общо/Total: 0.608 0.357 0.392 0.911 0.832 0.154 0.168 0.916
 
2016

2016/2015
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 0.567 0.338 0.433 0.780 0.814 0.140 0.186 0.754
         Предприятия/Undertakings 0.562 0.338 0.438 0.772 0.813 0.140 0.187 0.746
         Администрация/Administration 0.642 0.342 0.358 0.953 0.842 0.142 0.158 0.895
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 0.762 0.333 0.238 1.400 0.955 0.091 0.045 2.000
Община/Municipality 0.493 0.571 0.507 1.127 0.751 0.130 0.249 0.524
Общо/Total: 0.564 0.352 0.436 0.809 0.811 0.139 0.189 0.733
 
2017

2017/2016
Предприятие, в т.ч./Undertaking, incl. 0.526 0.345 0.474 0.727 0.824 0.138 0.176 0.785
         Предприятия/Undertakings 0.522 0.344 0.478 0.719 0.825 0.137 0.175 0.780
         Администрация/Administration 0.600 0.358 0.400 0.896 0.814 0.161 0.186 0.864
Отрасъл/Бранш Industry/Branch 0.619 0.286 0.381 0.750 0.783 0.043 0.217 0.200
Община/Municipality 0.507 0.564 0.493 1.145 0.799 0.208 0.201 1.033
Общо/Total: 0.526 0.358 0.474 0.754 0.822 0.142 0.178 0.798

Базисен и верижен коефициент на оцеляване на субектите на КТД по равнища на договаряне за периода 2012-2017 г./Basic and chain survive coefficient by level of bargaining for the period 2012-2017


 


 


 


 


Базисен и верижен коефициент на обновяване на субектите на КТД по равнища на договаряне за периода 2012-2017 г./Basic and chain newborn coefficient by level of bargaining for the period 2012-2017


 


 


 


 


Базисен и верижен коефициент на отпадане на субектите на КТД по равнища на договаряне за периода 2012-2017 г./Basic and chain dropped out coefficient by level of bargaining for the period 2012-2017


 


 


 


 


Базисен и верижен коефициент на заместване на субектите на КТД по равнища на договаряне за периода 2012-2017 г./Basic and chain substitution coefficient by level of bargaining for the period 2012-2017


 


 


 


 

© Национален институт за помирение и арбитраж