КТД на отраслово и браншово равнище/ Industry/Branch level collective labour agreements (only in Bulgarian language)


В изпълнение на т.12 от чл.5 на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж, институтът публикува действащите колективни трудови договори на отраслово/браншово равнище, както и анексите за изменението им, когато има такива, сключени по реда на чл.51б от Кодекса на труда, така както са получени от ИА "Главна инспекция по труда", към последната актуална дата на получаването им. Колективните трудови договори на това равнище на договаряне, чиито срок на действие е изтекъл, или са били заменени от нов колективен трудов договор, са публикувани в раздела "Архив".


Pursuant to Item 12 of Article 5 of the Regulation for the Structure and Activities of the National Institute of Conciliation and Arbitration, the Institute shall publish the collective labor agreements in force at industry/branch level, as well as the annexes for their amendment, if any, concluded in the order of Art. 51б of the Labour Code, as received by the EA "General Labour Inspectorate", to the last actual date of their receipt. Collective labour agreements at this negotiating level, which has expired or has been replaced by a new collective agreement, is published in the Archive section.

© Национален институт за помирение и арбитраж