База данни за колективни трудови спорове/COLLECTIVE LABOUR DISPUTES database


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ/COLLECTIVE LABOUR DISPUTE INDICATORS
Информацията е актуализирана към 31.12.2022/Last updated 2022/12/31


Националният институт за помирение и арбитраж предоставя информация по показатели, чрез които се изследват характеристиките на колективните трудови спорове (КТС), възникнали на територията на страната. Информацията обхваща броя на КТС, регистрирани от НИПА, разпределението на субектите, в които са възникнали КТС по икономически дейности, по групи икономически дейности, по форма на собственост – обществен и частен сектор, териториално разпределение по области и общини, структура по големина на предприятията (малко, средно или голямо). Публикуваните данни дават информация също така за предмета на спора (трудови възнаграждения, условия на труд, отпуски и др.), неговия вид (спор за права или спор за интереси), обявените действия за постигане на исканията по КТС, предприетите действия по неговото уреждане, вкл. стачни действия, както и относителните показатели за изгубени работни дни поради стачки и участвали работници на 1000 наети лица. Част от информацията систематизира начините за уреждане на КТС и резултата от тях.


This section contains information on indicators for examination of the characteristics of collective labour disputes that occurred on the territory of the country. The data provides information on the number of registered CLDs by the National Institute for Conciliation and Arbitration, their structure by economic sectors (A3); structure by type of undertaking - public or private, territorial distribution by districts and municipalities, structure by size of the undertakings (small, medium or large). The analysis also focuses on the subject matter of the dispute (wages, working conditions, leave, etc.), the type of dispute (rights-based or interest-based), the actions announced for the achievement of the claims to the CLD, the actions taken to settle it, and on the strike actions taken and the relative indicators of lost working days during strikes and workers involved per 1000 employees. The last two indicators are exploring the settlement methods and their outcome.

© Национален институт за помирение и арбитраж