База данни за колективни трудови спорове/COLLECTIVE LABOUR DISPUTES database


Понятието „колективен трудов спор“ (КТС) се използва в смисъл на противоречие между работници и служители и работодател по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище. На основание Чл.8, ал.1 (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 05.04.2005 г.) от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж, администрацията на НИПА поддържа база с данни за възникналите колективни трудови спорове, причините за възникване на колективни трудови спорове, способите и сроковете за уреждането на колективни трудови спорове и броя на засегнатите наети лица. Основният източник на информация за възникнали КТС са медиите. Към момента, обхватът на проследяваните източници е разширен с регионални медии, страници на социалните партньори, онлайн въпросник за ранно информиране на НИПА при възникване на КТС и въпросник за проследяване на КТС.


The term "collective labour dispute" (CLD) is used in the sense of a contradiction between workers and employees and employers concerning labour and social security relations, as well as living standard issues. Under the provisions of Art. 8, para.1 (Amended – SG 29/ 2005, in force since 05.04.2005) of the Structures and Activities of the National Institute for Conciliation and Arbitration, NICA's administration maintains database on the collective labour disputes occurred, on the subject of their occurrence, the methods and timing of the settlement proceedings and the number of employees affected. The main source of information on CLD occurring are the media. Currently, the scope of the tracked sources has been expanded with regional media, web pages of the social partners, online questionnaire for early warning of NICA in the event of CLD and a follow-up questionnaire.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ/MAIN TERMS


ВЪЗНИКВАНЕ НА КТС
Occurrence of CLD


Началният момент на възникване на КТС е моментът, в който работниците и служителите предявят писмено искания към работодателя, относно права и/или интереси по въпроси, свързани с трудовите и/или осигурителните им отношения, както и по въпроси, свързани с жизненото равнище. На основание чл.3, ал.2 от ЗУКТС работниците предявяват писмено исканията си и имената на техните представители в преговорите.


The moment of occurrence of CLD is the moment when the employees make written claims to the employer about rights and/or interests in matters related to their employment and/or insurance relationship, as well as on issues of living standards. Under Art.3, para.2 of the CLDSA the workers shall present their claims and the names of their negotiation representatives in written form.


ПРЕДМЕТ НА СПОРА
Subject of the dispute


ЗУКТС в чл.1, ал.1 определя като предмет на КТС въпросите на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище. Предметът на КТС е свързан с конкретните въпроси, по които съществува противоречие между страните, в т. ч. заплащане на труда, режим на работно време и отпуски, здравословни и безопасни условия на труд, преструктуриране на дейността, свързано със съкращения и др.


The subject of the collective labour dispute is related to the specific issues on which there is a contradiction between the parties, including wages, working time and holidays, health and safety at work, restructuring and redundancy, etc.


ВИД НА СПОРА
Type of the dispute


Колективните трудови спорове могат да бъдат: спорове за интереси (относно нови права) и спорове за права (относно съществуващи права).
● Споровете за интереси представляват онези разногласия, при които страните по преговорите не са съгласни относно условията на работа, които да бъдат заложени в нов колективен трудов договор или относно изменението на вече установените в колективен трудов договор условия. споровете от този вид обикновено възникват в контекста на колективното трудово договаряне по време на преговорите или предоговорянето на споразумения.
● Споровете за права възникват във връзка с условията на работа, предвидени в закон или в колективен трудов договор, когато този договор има силата на закон. Такива спорове обикновено се отнасят до прилагането на колективен трудов договор или когато тълкуването на съществуващ договор се оспорва от една от страните.


Collective labour disputes can be: interest based disputes (about new rights) or rights based disputes (about existing rights).
● Collective interest-based disputes are those disagreements where negotiating parties disagree over the determination of terms and conditions of employment to be set out by a new collective agreement or over the modification of those already laid down by the existing collective agreement. Commonly disputes in this category will arise in the context of collective bargaining during the negotiation or renegotiation of agreements.
●  Collective right-based dispute can arise in relation to the terms and conditions of work set out under law or in a collective agreement where that agreement carries the force of law. Such disputes commonly relate to situations which appear during the application of a collective agreement or when interpretation of an existing collective agreement is challenged by one of the parties.


ОБЯВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИСКАНИЯТА
Actions declared for achievement of the claims


Работниците и служителите и/или техните представители могат да обявят какви действия ще предприемат, за да постигнат своите искания. Те включват различни видове действия за уреждане/разрешаване на спора, съгласно ЗУКТС, или действия, предвидени в друг закон – Закона за събранията, митингите и манифестациите.


Workers and employees and/or their representatives may declare what actions they will take in order to achieve their claims. These actions include different types of dispute settlement/resolution actions under the CLDSA, or actions provided by other Acts - Act on Gatherings, Meetings and Manifestations.


ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРА
Actions taken for dispute settlement


Съгласно ЗУКТС, предприетите действия за уреждане на КТС могат да бъдат: непосредствени преговори между страните, посредничество и/или арбитраж от синдикални и/или работодателски организации, посредничество и/или арбитраж от НИПА, символична стачка, предупредителна стачка, ефективна стачка.
Непосредствените преговори между работниците и служителите и работодателите или между техни представители са задължителни - чл.3, ал.1 ЗУКТС, и протичат по свободно определена от тях процедура.
Когато в процеса на непосредствените преговори се постигне решаване на спора, страните сключват споразумение в писмена форма. Споразумението подлежи на незабавно изпълнение (§1, ал.1 ПЗР ЗУКТС). Споровете по изпълнението на споразумението се решават по реда за уреждане на споровете, относно изпълнението на колективния трудов договор (§1, ал. 2 ПЗР ЗУКТС). Този ред е съдебен – чрез предявяване на иск по чл.59 КТ.
Когато не се постигне споразумение или някоя от страните откаже да преговаря, всяка от тях може да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от синдикални и работодателски организации, и/или от Националния институт за помирение и арбитраж.
Когато предявените искания не са уважени, работниците и служителите могат да обявят символична стачка, която се изразява в носене или поставяне на подходящи знаци, ленти, плакати, значки и други символи без преустановяване на работния процес.
Предупредителната стачка представлява прекратяване на трудовия процес за не повече от един час, без предварително уведомяване на работодателя.
Ефективната стачка е временно преустановяване изпълнението на трудовите задължения от страна на работниците и служителите. Към ефективни стачни действия работниците и служителите могат да преминат, когато не може да се постигне споразумение чрез непосредствени преговори или посредничество и/или доброволен арбитраж, или работодателят не изпълни поети задължения. Решението за обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство от работниците и служителите в съответното предприятие или поделение. Работниците или техният представител са длъжни да уведомят писмено работодателя или негов представител най-малко 7 дни преди началото на стачката, да посочат нейната продължителност и органа, който ще ръководи стачката.


According to CLDSA actions taken in order to settle a CLD might be the following - direct negotiations between the parties, mediation and/or arbitration (voluntary arbitration and arbitration under Art.14, para.3 of the CLDSA), symbolic strike, warning strike, effective strike.
The direct negotiations between the workers and employers or between their representatives pursuant to a procedure freely determined by them.When the dispute is settled in the course of the direct negotiations, the parties shall conclude an agreement which must be in writing. The agreement is binding to the parties and immediately enforceable (§1, para.1 of the SCP CLDSA). Disputes related to the implementation of agreements and arbitration decisions shall be considered pursuant to the procedure for considering disputes regarding the implementation of collective labour agreements (§1, para.2 of the SCP CLDSA). This order is judicial - by bringing an action under Art. 59 of the Labour Code.
If no agreement is reached or if any of the parties refuses to negotiate, each of them may ask for assistance to resolve the dispute through mediation and\or voluntary arbitration by a trade union or employers's organizations and/or the National Institute for Conciliation and Arbitration.
If the claims made by the workers are not met, the workers can declare a symbolic strike by carrying appropriate signs, protest posters, ribbons, badges or other appropriate symbol, without discontinuing work.
The workers may, without prior notice, to declare a warning strike which cannot last more than an hour.
The effective strike consists in a temporary suspending of the performance of workers' employment obligations. Effective strike action can be taken by the employees and workers when an agreement cannot be reached under Art.4 and Art.5, if mediation and/or voluntary arbitration have been sought or the employer does not fulfill commitments. The decision to declare a strike shall be taken by simple majority of the workers in the respective enterprise or division. The workers or their representative shall notify in writing the employer or his/her representative at least 7 days before the beginning of the strike, stating its duration and management body.


Начин на уреждане
Way of settling


До уреждане на КТС може да се стигне чрез непосредствени преговори между страните, чрез съдействие от синдикални и работодетелски организации по чл.4 от ЗУКТС, чрез съдействие от НИПА по чл.4 ЗУКТС за посредничество и /или доброволен арбитраж, в резултат на стачка, или по друг начин, различен от посочените.


A CLD might be settled through direct negotiations between the parties, through NICA under art.4 of CLDSA for mediation and voluntary arbitration, through the assistance of trade unions organization and employers' organizations under art.4 of CLDSA, as a result of strike, or other way, different from the ones mentioned.


Резултат 
outcome


КТС може да приключи с неговото уреждане чрез напълно или частично удовлетворяване на поставените искания. Уреждането на КТС се изразява в сключване на писмено споразумение между страните.


The CLD might be settled through full or partial satisfaction of the claims made. The Settlement of the CLD is expressed in a written agreement between the parties.

© Национален институт за помирение и арбитраж