КТД Основни данни/CLA General data


Понятието „действащи КТД“ обхваща КТД към определена дата (в края на всяка година, или тримесечие, където е относимо), чиито срок на действие не е изтекъл или е бил продължен с анекс. Представени са данни за общия брой на действащите КТД, както и разпределението им според равнището на договаряне, по икономически дейности, по икономически сектори и форма на собственост, по големина на предприятията, като и тяхното териториално разпределение. При действащите КТД на равнище „предприятие“ са представени достъпните данни за наетите лица, за които тези КТД са в сила. За другите две равнища на договаряне - отрасъл/бранш и община, не са на разположение данни за наетите работници и служители.
Националният институт за помирение и арбитраж обработва данните от получените копия на КТД и анекси към тях, като анализира действащите КТД според датата на подписването им и датата на влизането им в сила, както и измененията в тях, договорени с анекс. В раздела "Основни данни" са включени показатели, които характеризират субектите на КТД, в които към определен момент - в края на всяко тримесечие, или средногодишно, действат КТД, или той е бил удължен с Анекс. Такива са данните относно равнището на договаряне, на което действа даден КТД, периода, за който той е в сила, икономическата дейност, в която е идентифициран субекта, икономическия сектор - обществен или частен, в който той развива дейност, големината на предприятието по Закона за малките и средните предприятия, териториалното разположение на субекта. Данните за броя на действащите КТД на равнище "предприятие" съгласно чл.51а КТ са допълнени с броя на наетите лица, за които те са в сила за всички показатели, за които има достъпна информация. За действащите КТД на общинско равнище са представени данни за тяхното разположение по статистически райони и области, а за тези на отраслово/браншово равнище - данни за принадлежност към номенклатурата на икономическите дейности А21 по КИД-2008 на НСИ.


The term ''CLA in force'' has included collective labour agreements by a specified date (at the end of each year or quarter, if relevant) which has not expired or has been extended by an annex. Data are presented on the total number of CLAs in force, as well as their distribution according to the level of bargaining, by economic activities, by economic sectors and form of ownership, by size of enterprises, and their territorial distribution. Under the CLA in force at enterprise level, there are the available data for employees for whom these CLAs are applied. For the other two levels of bargaining - industry/branch and municipality, data on employees is not available.
The National Institute for Conciliation and Arbitration processes the data from the received copies of the CLA and annexes to them, analyzing the CLA in force according to the date of their signature and the date of their entry into force, as well as the amendments thereto, agreed with an annex. The General Data section includes indicators that characterize the subjects of the CLA, in which, at a certain point in time, at the end of each quarter, or on average each year, the CLA acts or it has been extended by an Annex. Such are the data on the level of bargaining on which a given CLA operates, the period for which it is in force, the economic activity in which the entity is identified, the economic sector - public or private in which it operates, the size of the enterprise under the Act for Small and Medium-sized enterprises, the territorial location of the subject. The data on the number of CLA in force at the enterprise level under Art. 51a Labour Code are supplemented by the number of employees for which they apply for all indicators for which information is available. Data on their location by statistical regions and districts are presented for the CLA on municipal level, and for those at industry/ branch level - data for their economic activity according to the NACE.BG-2008.

Действащи КТД по равнище на договаряне/
CLA in force by level of bargaining


Действащи КТД на равнище "предприятие" по икономически дейности А21 и А7/
CLA in force on undertaking level by economic activities A21 and A7


Действащи КТД на равнище "предприятие" по основни сектори (обществен/частен)/
CLA in force on undertaking level by main economic sectors (public/private)


Действащи КТД на равнище "предприятие" по големина/
CLA in force on undertaking level by size


Действащи КТД на равнище "предприятие" по статистически райони, области и общини/
CLA in force on undertaking level by statistical regions, administrative districts and municipalities


Действащи КТД на равнище "предприятие" и наети лица, за които те са в сила (обхват на КТД)/CLA in force on undertaking level and employed covered (CLA coverage)


Действащи КТД на общинско равнище по статистически райони и административни области/CLA in force on municipality level by statistical regions and administrative districts


Действащи КТД на равнище отрасъл/бранш по икономически дейности/CLA in force on industry/branch level by economic activities


Действащи КТД по срок на действие/CLA in force by period of validity

© Национален институт за помирение и арбитраж