ДЕЙСТВАЩИ КТД/CLA IN FORCE


Понятието „действащи КТД“ обхваща КТД към определена дата (в края на всяка година, или тримесечие, където е относимо), чиито срок на действие не е изтекъл или е бил продължен с анекс. Представени са данни за общия брой на действащите КТД, както и разпределението им според равнището на договаряне, по икономически дейности, по икономически сектори и форма на собственост, по големина на предприятията, като и тяхното териториално разпределение. При действащите КТД на равнище „предприятие“ са представени достъпните данни за наетите лица, за които тези КТД са в сила. За другите две равнища на договаряне - отрасъл/бранш и община, не са на разположение данни за наетите работници и служители.


The term ''CLA in force'' has included collective labour agreements by a specified date (at the end of each year or quarter, if relevant) which has not expired or has been extended by an annex. Data are presented on the total number of CLAs in force, as well as their distribution according to the level of bargaining, by economic activities, by economic sectors and form of ownership, by size of enterprises, and their territorial distribution. Under the CLA in force at enterprise level, there are the available data for employees for whom these CLAs are applied. For the other two levels of bargaining - industry/branch and municipality, data on employees is not available.


Актуална информация/Updated information 31.08.2022


Актуална информация/Updated information 27.07.2021

© Национален институт за помирение и арбитраж