Методология на изследването на колективните трудови договори/ Collective Labour Agreements research methodology


Основният източник на информация за изготвянето на този раздел е специално създадената в НИПА интегрирана електронна база данни за постъпилите в НИПА от ИА „ГИТ“ КТД на различните равнища на договаряне. Съгласно новите правила за предоставяне и обмен на информация между НИПА и ИА „ГИТ“, НИПА има достъп до регистъра на КТД на ИА „ГИТ“, като информация за вписаните КТД и анексите към тях се предоставя на НИПА и на електронен и на хартиен носител. Като допълнителен източник на информация са използвани данни на ИА „ГИТ“ за брой наети лица и код на икономическа дейност на предприятие, както и данни от Търговския регистър, НСИ, и др. В интегрираната база от данни на НИПА са отразени като отделни записи сключените КТД и анекси към тях по икономически единици, в т.ч. отрасъл/бранш, община и предприятие. Използваните показатели за описание на броя и измененията в структурата на КТД в страната включват:

1. общ брой и динамика на КТД;
2. разпределение по равнища на договаряне на КТД;
3. разпределение по икономически сектор/отрасъл/бранш;
4. разпределение по териториален признак;
5. разпределение по видове предприятия;
6. разпределение по срок на действие на договорите и др.

За характеризиране на посочените показатели са използвани мерни единици като общ брой, относителен дял, темпове на изменение на КТД и анекси към тях. Анализът на показателите се основава на сравнение спрямо предходни периоди, като по този начин се проследява изменението на КТД и анексите по аналитични групировки за динамика и статистическо измерване. На тази основа могат да се формират изводи и констатации, относно установени тенденции, средни стойности, разпределение на КТД и др., които се съдържат в докладите на НИПА.
От началото на 2009 г. в НИПА се прилага групиране на сключените КТД според равнища на договаряне, териториален признак и икономически сектор. Като правило информацията се ревизира всяка година, предвид постъпилите с известно закъснение (и поради това невключени в предишни бази от данни) КТД. Следва да се има предвид, че в малка част от постъпилите в НИПА копия на КТД и анекси към тях липсват конкретни дати на подписване, на влизане в сила и/или срок на действие на КТД. В тези случаи в интегрираната база от данни автоматично се изчислява периодът на действие на КТД чрез оценки по аналогия и максимално допустим според КТ срок на действие от 2 години на КТД. В някои от въведените КТД и анекси към тях се срещат договорености относно срокове или други величини, които са под или над законово определените, като напр. максимален срок за действие на КТД или за автоматично удължаване с нов период, надхвърлящ законоустановения. Тези договорености са приети до размера на нормативно установените, като там, където е подходящо, са показани отклоненията. В някои, малко на брой случаи, страните са използвали копие на КТД на равнище отрасъл/бранш или община като сключено помежду им КТД, а в ограничени случаи са предоставили непълно или нечетливо копие на договорите, поради което се налага повторно изискване на КТД и/или анексите към тях с цел попълване на необходимата информация.


The specially created integrated NICA's electronic database of the collective labour agreements at various bargaining levels received from the Executive Agency 'General Labour Inspectorate (EA GLI) is the main source of information used for the preparation of this section. Under the new rules for the provision and exchange of information between NICA and GLI, NICA has access to the Register of Collective Labour Agreements of GLI, and the information on the registered collective labour agreements and annexes is to be provided to NICA both electronically and in paper form. The data of the Executive Agency "General Labour Inspectorate" related to the number of employees and the code of economic activity of enterprises, as well as the data from the Commercial Register, National Statistical Institute, etc. are used as an additional source of information. The concluded collective labour agreements and annexes by economic entities, including at enterprise, industry, branch and municipality level are registered into the integrated database of NICA. The indicators used to describe the number and changes in the structure of collective labour agreements in the country include as follows:

1. Total number and dynamics of collective labour agreements;
2. Distribution by levels of bargaining;
3. Distribution by economic sector/industry/branch;
4. Territorial distribution;
5. Distribution by types of enterprises;
6. Distribution by the duration of the contracts, etc.

In order to characterize the above indicators, measurable units have been used, such as the total number, relative share, rate of changes of collective agreements and their annexes. The analysis of indicators is based on a comparison with previous periods, thus monitoring the amendment of collective agreements and annexes based on analytical groupings in terms of dynamics and statistical measurement. On this basis, conclusions and findings can be drawn about the trends, average values, distribution of collective agreements, etc. which are included in the NICA’s reports.
The grouping of collective labour agreements by the level of bargaining, territorial indication and the economic sector has been applied to NICA since the beginning of 2009. As a general rule, the information is revised every year, given the certain delay in the collection of collective labour agreement (which respectively have not been included in databases for previous periods). It should be borne in mind that few of the copies of collective agreements and annexes received in NICA lack specific dates for the signing, entry into force and/or period of duration. In such cases, the integrated database automatically calculates the duration of collective bargaining by an estimating by analogy based on the maximum period of duration up to 2 years under the Labour Code. There are collective labour agreements and annexes thereto which arrangements related to the term of duration or other terms exceed or are below the statutory established rates, for example such deviations concern the maximum duration of the collective labour agreement or the automatic extension of the duration exceeding the statutory limits. These arrangements are deemed to be valid up to the extent of the statutory provisions, and where appropriate, the deviations are demonstrated. In some cases, the parties used a copy of collective agreements at industry/branch/municipality level as a collective labour agreement concluded between them. Sometimes, incomplete or illegible copies of the contracts are provided (these are limited cases) and therefore, new copies of the collective agreements and/or their annexes are requested in order to fill in the necessary information.


Използвани понятия
u
sed terms


Колективният трудов договор (КТД) е юридически акт по правната си природа и представлява нормативно съглашение, постигнато в процеса на колективното договаряне между работодател и синдикална/и организация/и, а по форма - договор между равнопоставени правни субекти, с който се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. КТД не може да съдържа клаузи, по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона. Сключеният КТД в предприятие не може да съдържа клаузи, по-неблагоприятни от договореностите в отраслов или браншов КТД, с който работодателят е обвързан. КТ определя кръга от въпроси, които могат да се уреждат с КТД. Това са трудовите отношения, като отношения между работниците и служителите и работодателя по престирането и заплащането на работната сила и осигурителните отношения на работниците и служителите, които са отношения по материално обезпечение на осигурените лица при настъпване на определени социални рискове, определени в Кодекса за социалното осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.
При анализа на колективното трудово договаряне НИПА използва специфично понятие – „субект на КТД“. Това понятие цели да обобщи съвкупността от единици, в които се сключват КТД, и едновременно изразява обединението на всички равнища на сключване на КТД.
Съгласно КТ, колективните трудови договори се сключват на следните равнища – предприятие, отрасъл/бранш и община. На равнище предприятие, бранш и отрасъл може да се сключи само един КТД. В общината колективни трудови договори се сключват за различни дейности, финансирани от общинския бюджет и затова на това равнище могат да се сключват повече от един КТД.


By its legal nature, the collective labour agreement is a normative agreement reached in the process of collective bargaining between an employer and a trade union organization/s governing labour and social security issues of workers and employees that are not regulated by mandatory provisions of the law. The collective agreement at an enterprise level cannot contain provisions which are less favourable to employees than the provisions of an industry/branch collective agreement, by which the employer is bound. The Labour Code defines the range of issues that may be covered by a collective labour agreement. These are labour relations such as relations between workers and employees and the employer related to the remuneration and payment for the provision of labour force as well as and the social insurance relations, which ensure compensation for the insured persons in the event of certain social risks as defined in the Social Insurance Code and in the Health Insurance Act.
NICA’s analysis of collective bargaining uses a specific term - "the subject of a collective labour agreement". This notion aims to summarize the aggregated bargaining units and at the same time expresses the unification at all levels of collective bargaining (of the conclusion of a collective labour agreement, respectively).
According to the Labour Code, collective agreements shall be concluded by enterprise, branch, industry and municipality level. Only one collective agreement may be concluded at the level of enterprise, branch and industry. In the municipalities, collective agreements are concluded for various activities financed from the municipal budget and therefore, more than one collective agreement can be concluded at a municipality level.


КТД на равнище "предприятие"
CLA
on undertaking level


Най-голям е броят на сключените колективни трудови договори по предприятия, по реда на чл.51а от КТ. По смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на КТ предприятие е всяко учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд. Това определение обхваща както предприятия, осъществяващи стопанска дейност, така и такива, осъществяващи социална, културна, образователна, здравна и друга дейност.
Страните по КТД на равнище предприятие са работодател и синдикална/и организация/и. Работодателят е физическо или юридическо лице или негово поделение, организация, кооперация, както и всяко друго организационно икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници и служители по трудово правоотношение. Синдикална организация е всяка организация на работници и служители, създадена при упражняване на правото на синдикално сдружаване. Съгласно българското законодателство, ако не съществува синдикална организация, работодателят не може да сключи КТД с който и да е било друг орган, излъчен от работниците и служителите. Процедурата по сключване на КТД в предприятие се състои в изготвяне на проект на КТД от синдикалната организация, а когато в предприятието има повече от една синдикална организация – те представят общ проект. Когато синдикалните организации не могат да постигнат съгласие по изготвянето на общ проект, общото събрание на работниците и служителите (или събранието на пълномощниците) приема проекта на една от синдикалните организации с обикновено мнозинство.


The number of collective labour agreements at the undertaking level concluded according to the procedure of Art. 51a of the Labour Code is higher. Under §1, item 2 of the Supplementary Provisions of the Labour Code, "Undertaking" shall be any place: an enterprise, an institution, an organisation, a co-operative, an establishment, a project and other such, where paid work is performed. This definition covers both enterprises, carrying out economic activity and enterprises, involved in social, cultural, education, health and other activity.
The parties to collective labour agreements at the undertaking level are an employer and trade a union organization/s. The employer is a natural or legal person, or a unit, organization, cooperative, and any other organisationally structured economic entity that independently recruits workers and employees under an employment relationship. A trade union organization is any organization of employees created in the exercise of the right to union affiliation. Under the Bulgarian law, if there is no trade union organization available, the employer cannot enter into collective agreements with any other body emanating from employees. The procedure leading to the conclusion of collective labour agreements in an enterprise includes the development of a draft of a collective agreement by the trade union, and when there is more than one trade union organization in the enterprise, they shall present a joint draft. When the trade unions can not reach agreement on the drafting of a joint project, the general assembly of employees (or the plenipotentiary meeting) shall adopt the draft of one of the trade unions with a simple majority.


КТД на равнище „отрасъл/бранш“
CLA
on industry/branch level


Отрасловите и браншовите колективни трудови договори (чл.51б КТ) се сключват между представителни отраслови, съответно браншови синдикални и работодателски организации в съответния отрасъл/бранш. Те могат да обхващат една или няколко дейности от Националната класификация на икономическите дейности (КИД-2008).
Отрасъл и бранш са икономически понятия, изразяващи групирането на еднородни производства и услуги, въз основа на сходство в произведените стоки или извършените услуги или технологията и материалите на произвеждане. Отрасловата класификация обхваща не само отраслите на националното стопанство, но и социално-културните и управленски дейности. В практиката браншът е приета за по-малка по обхват на икономическите дейности група от тях, за разлика от отрасъла.
Характерна особеност на отрасловите и браншовите колективни трудови договори е възможността за тяхното разпростиране по чл.51б, ал.4 КТ. Разпростирането представлява разширяване действието на сключен отраслов или браншов колективен трудов договор за всички предприятия от отрасъла/бранша. Предпоставките за това са две – договорът да е сключен между всички представителни синдикални и работодателски организации и да е предявено съвместно искане от страните за неговото разпростиране до министъра на труда и социалната политика, който може да извърши разпростирането със заповед.


Industry and branch collective labour agreements (Art. 51b of the Labour Code) shall be concluded between representative industry, respectively branch, trade unions’ and employers’ organizations that represent the respective industry/branch. The agreements may cover one or more activities of the National Classification of Economic Activities-2008.
“Industry” and “branch” are economic terms that express the clustering of homogeneous productions and services based on similarity in the manufactured goods or provided services or technology and raw materials. The industry classification covers not only the sectors of the national economy but also the socio-cultural and management activities. In practice, the branch is considered to be a smaller group of economic activities, unlike the industry.
An important feature of the industry and branch collective agreements is the fact that there is a possibility of their extension under the Art. 51b, para 4 of the Labour Code. The extension means that the respective industry or branch collective agreement shall be applicable to all enterprises in the industry/branch. The prerequisites for this are two - the contract shall be concluded between all representative trade unions’ and employers' organizations and the parties to the agreement shall submit to the Minister of Labour and Social Policy a joint request for the extension. The Minister may issue an order for the extension.


КТД на равнище "Община"
CLA
on municipality level


КТД на общинско равнище (чл.51в КТ) се сключват между представителните работодателски организации в съответните общински дейности и представителните синдикални организации. Представителни са работодателските и синдикални организации, признати за такива съгласно чл. 34-36а КТ. КТД на равнище „община“ се сключват за дейности, финансирани от общинските бюджети като образование, детско и училищно здравеопазване, социални услуги, стопанисване на имоти, култура, спорт, чистота и др. Особеното при този вид КТД е, че в една община могат да се сключват повече от един КТД, съответно за всяка една дейност или за групи от дейности, финансирани от общинските бюджети, но само един КТД може да е в сила за всяка отделна дейност.


The collective labour agreements at the municipal level (Art.51c of the Labour Code) shall be concluded between the representative employers' organizations operating in the respective municipal activities and the representative trade unions. Representative employers' and trade unions’ organizations are those that are recognized as such under the Art. 34-36a Labour Code. The collective labour agreements at the municipal level shall be concluded for activities funded by municipal budgets such as education, children's and school healthcare, social services, property management, culture, sports, cleanliness, etc. The specificity of this type of collective labour agreements is that more than one collective agreement may be concluded in one municipality for each activity or group of activities funded by municipal budgets, but only one collective agreement may be in force for each activity.


Времеви обхват на КТД
CLA
Time range


При анализа на състоянието и тенденциите в колективното трудово договаряне в страната, НИПА прилага няколко показатели и групировки, основани на времето на сключване на КТД:
Постъпилите в НИПА и въведени в базата данни КТД и анекси към тях за определен времеви период изразява същността на показателя „сключени КТД и анекси към тях“. Чрез него се изследва съвкупността на КТД и анекси към тях, постъпили в НИПА от ИА „ГИТ“ за определен период. Целта на този показател е да бъде оценен входящият поток от КТД и анекси към тях по различни параметри – напр. области, равнища на договаряне, икономически сектори и др.
Действащи КТД“ е показател, който установява съвкупността от КТД към определен времеви момент, чийто срок на действие не е изтекъл, или е бил продължен с анекс. Данните представят фактическия брой на КТД, които са в сила към определен времеви момент, съответно показателят се диференцира по равнища на договаряне, икономически сектори/ отрасли/ браншове, големина на предприятията (за равнище на договаряне – „предприятие“) и регионален аспект – статистически райони, области и общини. Този показател в най-пълна степен отразява обхвата на КТД в страната към определена дата.


NICA applies several indicators and groupings based on the time of conclusion of the collective labour agreements for the purposes of the analysis of the situation and trends in collective bargaining in the country.
The collective labour agreements and annexes thereto entered into the NIPA’s database for a certain period of time express the nature of the indicator "Concluded collective labour agreements and annexes". It examines the aggregation of collective labour agreements and annexes thereto, submitted to the NICA by the Executive Agency "General Labour Inspectorate" for a certain period. The objective of this indicator is to assess the inflow of collective labour agreements and their annexes by different parameters such as districts, bargaining levels, economic sectors, etc.
"Collective Labour Agreements in force" is an indicator that establishes the aggregation of collective labour agreements at a given period of time that has not expired or has been extended by an annex. The data represents the actual number of collective agreements that are in effect at a certain point in time, respectively the indicator is differentiated by bargaining levels, economic industries/branches/ sectors, enterprise size (for bargaining level - "undertaking") and regional aspect - statistical regions, administrative districts and municipalities. This indicator fully reflects the scope of collective labour agreements in the country by a certain date.


Икономически дейности
Economic activities


В интегрираната база от данни на НИПА се прилага посочване на една икономическа дейност за равнище „предприятие“ и на няколко икономически дейности за равнища на договаряне „отрасъл/бранш“ и „община“. Използваната от НИПА класификация е пълният код на икономическа дейност от КИД-2008 на НСИ (буквен и четири цифрен код).
Тъй като КТД, сключени на различните равнища на договаряне, може да обхващат една или няколко икономически дейности от КИД-2008, с цел измерване на изменението в броя и дела на сключените КТД и анекси към тях според тяхната принадлежност към браншове и отрасли на националната икономика, са използвани следните икономически групировки:

 • Агрегирана номенклатура на икономическите дейности А3, чрез която са формирани трите основни икономически сектора;
 • Агрегирана номенклатура на икономическите дейности А21, формираща 21 от секторите в икономиката;
 • Списък на браншове и отрасли, според посочените в КТД на равнище отрасъл/бранш икономически дейности, за които е валиден съответния КТД.

 

В анализите на НИПА за колективното трудово договаряне, основавайки се на номенклатурата на икономическите дейности А10 от КИД-2008 на НСИ, при изследването на КТД на равнище „предприятие“, са обособени седем групи икономически дейности.

 1. Селско стопанство“, обединяваща икономическите дейности с буквен код А;
 2. Индустрия“, обединяваща икономическите дейности с буквен код от B до F, или дейностите „Добивна промишленост“, „Преработваща промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Строителство“;
 3. Търговия, транспорт, туризъм и услуги“, обединяваща икономическите дейности с буквен код от G до N, или дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Операции с недвижими имоти“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Административни и спомагателни дейности“;
 4. Държавно управление“, включваща икономическите дейности с буквен код O „Държавно управление“;
 5. Образование“, включваща икономическите дейности с буквен код Р;
 6. Здравеопазване“, включваща икономическите дейности с буквен код Q „Хуманитарно здравеопазване и социална работа“; и
 7. Култура и други“, включваща икономическите дейности с буквен код от R до S, или „Култура, спорт и развлечения“ и „Други дейности“.

A reference to economic activity at the enterprise level and to several economic activities at branch/industry/municipality level is used in the NICA's integrated database. The classification used by NICA represents the full economic activity code of the National Statistical Institute's Classification of Economic Activities -2008 (alphabetical and four-digit code).

Since the collective labour agreements concluded at different bargaining levels may cover one or more economic activities of the Classification of Economic Activities-2008, in order to measure the variation in the number and share of the concluded collective labour agreements and annexes thereto based on their affiliation to industries and branches of the national economy, the following economic groupings have been used:

 • Aggregated Nomenclature of Economic Activities A3, through which the three major economic sectors are formed;
 • Aggregated Nomenclature of Economic Activities A21, comprising 21 sectors of the economy;
 • List of branches and industries, as the economic activities are specified in the collective labour agreements at branch/industry level, to which the respective collective labour agreement applies.

 

The NICA analyzes of collective bargaining, based on the Nomenclature of Economic Activities A10 of the Classification of Economic Activities -2008 of the National Statistical Institute when dealing with collective labour agreement at the enterprise level differentiate seven groups of economic activities:

 1. "Agriculture", combining economic activities with letter A;
 2. "Industry", which combines economic activities with B to F code, or the activities of "Mining and quarrying", "Manufacturing", "Production and Distribution of Electricity and Heat and Gaseous Fuels", "Water Supply; Sewerage, Waste Management and Rehabilitation "and" Construction ";
 3. "Trade, transport, tourism and services", combining economic activities with the letter G to N or the activities "Trade; repair of motor vehicles and motorcycles", "Transport, storage and post ", "Hotels and restaurants ", "Creation and dissemination of information and artistic products; telecommunications", "Financial and insurance activities", "Real estate", "Professional activities and scientific research" and "Administrative and support activities";
 4. "Public administration", comprising the economic activities with the letter O "Public administration and defence; compulsory social security";
 5. "Education", comprising economic activities with the letter P;
 6. "Healthcare", comprising economic activities under the letter Q "Humanitarian health and social work"; and
 7. "Culture and other", including economic activities with the letter R to S or "Culture, sport and entertainment" and "Other activities".

големина на предприятията
Size of undertaking


Друга важна структура на КТД и анекси към тях на равнище „предприятие“ е тяхното разпределение според размера на предприятията. За целта са използвани определенията от Закона за малките и средни предприятия, основани на броя наети лица, според който едно предприятие се определя като микро, малко, средно или голямо, като в повечето случаи данните в настоящия доклад включват в състава на малките предприятия и микро-предприятията. Съответно според ЗМСП голямо предприятие е това, което има над 250 наети лица, средно – от 50 до 250 наети, малко – от 10 до 50 наети, и микро-предприятие – под 10 наети. В национален мащаб данните, свързани с броя наети лица, не са изчерпателни, доколкото за определен брой от тях, вариращ през годините, не могат да бъдат установени данни за броя наети лица. Това са предприятия главно в сферата на образованието и здравеопазването – детски ясли, училища и др.


Another important structure of the collective labour agreements and their annexes at the undertaking level is their distribution according to the enterprise size. For this purpose, the definitions in the Law on Small and Medium-Sized Enterprises (based on the number of employees, according to which an enterprise is defined as micro, small, medium or large) are used, and in most cases, the data in this report includes small and micro-enterprises.
Accordingly, under the Law on Small and Medium-Sized Enterprises, a large enterprise is the one with more than 250 employees, a medium-sized enterprise is one with 50 to 250 employees, a small one has between 10 to 50 employees, while a micro-enterprise has up to 10 employees. Nationally, the data related to the number of employees is not exhaustive, as for a number of enterprises, varying over the years, no data on the number of employees can be found. These are enterprises mainly in the sphere of education and healthcare - nurseries, schools and others.


регионално разпределение
Regional distribution


Разпределенията на КТД и анекси към тях по териториален признак отразяват факта, че страните по КТД на равнище „предприятие“ съгласно чл.53, ал.3 от КТ вписват КТД в района, в който е седалището на работодателя. Когато работодателите имат седалища в различни райони, вписването се извършва в една от дирекциите на ИА „ГИТ“. Чрез отразяване мястото на вписване на КТД в базата данни за КТД, се измерва разпределението на КТД по териториални райони, области и общини, като е използвана класификацията „Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици“ (ЕКАТТЕ) за седалище на работодателя. За определена група предприятия, които имат териториални структури, освен 28-те области, в таблиците е обособена и позицията „Цялата страна“. Териториалната структура на КТД и анексите към тях на равнище „предприятие“ е показана и на ниво статистически райони, или според класификацията на НСИ, на ниво NUTS.


The distribution of collective labour agreements and annexes thereto at a territorial level reflects the fact that the parties to collective labour agreements at the undertaking level under Art.53, para.3 of the Labour Code register the collective agreements in the region of the seat of the employer. When employers have their headquarters in different regions, the entry is made in one of the directorates of the Executive Agency “General Labour Inspectorate”. By indicating the place of registration of collective labour agreements in the respective database, the distribution of collective labour agreements by territorial regions, districts and municipalities is measured, using the classification "Unified Classifier of Administrative-Territorial and Territorial Units" (EKATTE) for the seat of the employer. For a given group of enterprises that have territorial structures outside the 28 districts, the heading "Entire Country" is also separated in the tables. The territorial structure of collective labour agreements and their annexes at the undertaking level is also presented at statistical regions level, or according to the classification of the National Statistical Institute, at NUTS level.

© Национален институт за помирение и арбитраж