Какво представлява модул „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ на сайта на НИПА? Как се извършва търсене?


Модулът „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ на сайта на НИПА предоставя възможност за търсене на действащ към определена дата колективен трудов договор (КТД) на предприятие чрез използването на идентификатор – ЕИК (Единен идентификационен код). Действащ КТД е този, чийто срок на действие към определен времеви момент не е изтекъл, или е бил продължен с анекс.


Данните в модула се актуализират веднъж седмично.


Справката за действащ КТД се извършва чрез въвеждане на 9 или 13 значен цифров ЕИК в поле „ЕИК“ и избор чрез изписване или с помощта на вградения календар на конкретна дата, към която се търси информацията, след което информацията се визуализира чрез бутона „ПРЕГЛЕД“.


При въвеждане на буква или невалиден ЕИК (непълен – по-малко от 9 цифри или повече от 9 или 13 цифри) се появява маркер, който упътва, че е необходимо въвеждането на 9 или 13 значен цифров ЕИК.

© Национален институт за помирение и арбитраж