Каква информация се предоставя при справката?


При въвеждане на валидно ЕИК към избраната дата се визуализира информация относно действащ КТД. Ако в същото предприятие има и споразумение за държавните служители към търсената дата, се визуализира информация и за него.
Ако има само действащо споразумение за държавните служители, се визуализира информация за това соразумение.
Информацията съдържа следните атрибути:
„Договор и/или Споразумение за държавните служители" Тук се изписва уникален служебен номер на договора или споразумението за държавните служители, които се получават автоматично от базата данни на НИПА;
„ЕИК“ Изписва се ЕИК (Единен идентификационен код) и съответно наименованието на предприятието;
„Равнище“ Дава информация за равнището, на което е сключен КТД – предприятие, в т. ч. администрация;
„Тип“ (визуализира се само за КТД на равнище администрация) Дава информация дали в съответната структура е сключен КТД за служители по трудово правоотношение, или Споразумение за държавния служител, за служители по служебно правоотношение. Когато в дадена структура има сключени и двете информацията за тях се визуализира едновременно една под друга;
„Област“ Показва в коя област е предприятието с действащ КТД;
„Община“ Показва в коя община е предприятието с действащ КТД;
„Дата на подписване“ Дава информация за датата на подписване;
„Дата на влизане в сила“ Дава информация от коя дата започва действието на КТД. Възможно е датата на влизане в сила да съвпада с датата на подписване, но също така действащият КТД да действа от предходна или бъдеща дата спрямо датата на сключване на КТД;
„Дата на изтичане“ Дава информация до коя дата действа КТД/споразумението за държавните служители;
„Удължен с Анекс до:“

Съществува възможност действието на КТД да бъде удължено чрез подписване на Анекс към него. Тази позиция дава информация за последната дата на изтичане действието на КТД, договорена чрез Анекс. Информацията се дава на база последен подписан Анекс за удължаване срока на действие на КТД;

„А3 Наименование“ Изписва се наименование на икономическа дейност на предприятието според агрегираната номенклатура на икономическите дейности по класификатора на икономическите дейности КИД 2008 на Националния статистически институт (КИД 2008 НСИ е българската версия на общия за държавите - членки на ЕС, ревизиран класификационен стандарт);
„А21 Наименование“ Изписва се буквен код и наименование на икономическа дейност на предприятието по агрегираната номенклатура А21, формираща 21 сектора по КИД 2008 НСИ;
„КИД“ Изписва се четири цифров код и пълно наименование на код на икономическата дейност на предприятието според класификатора на икономическите дейности КИД 2008 НСИ;
„Собственост“ Дава информация в кой икономически сектор попада предприятието – обществен/частен, като за предприятията от частния сектор се дава допълнителна информация дали предприятието е с преобладаващо национален или чуждестранен капитал;
„Големина на предприятие“ Дава информация за размера на предприятията според броя на наетите в него. За целта са използвани определенията от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), основани на броя наети лица, според който едно предприятие се определя като микро, малко, средно или голямо. Съответно според ЗМСП голямо предприятие е това, което има над 250 наети лица, средно – от 50 до 250 наети, малко – от 10 до 50 наети, и микро-предприятие – под 10 наети;
„Дирекция на ИА ГИТ“ Дава информация за териториалната дирекция на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ (ИА ГИТ), в която е вписан КТД;
„Дата на регистрация в ИА ГИТ“ Дава информация за датата на вписване на КТД в специалния регистър на ИА ГИТ;
„Дата на регистрация в НИПА“ Изписва се датата, на която е регистрирано постъпилото в НИПА копие на КТД. Датата на регистрация в НИПА се генерира автоматично от информационната система за КТД на НИПА.

© Национален институт за помирение и арбитраж