Сключени колективни трудови договори и анекси към тях/Concluded CLA and Annexes


В този раздел е представено състоянието на интегрираната база от данни на НИПА по отношение на общия брой на сключените КТД и анекси към тях. Данните за сключените КТД и анексите към тях са представени на годишна база към края на съответната година, както и кумулативният им брой, като водеща е датата на подписване на КТД или анекса. Данните за 2010 г. обединяват информацията за периода 2009-2010 г., когато започна изграждането на базата от данни. Информацията за сключените КТД и анекси е структурирана по равнища на договаряне, а на равнище „предприятие“ и общинско равнище – по икономически дейности, основни икономически сектори (обществен/частен), по големина на предприятията и териториално разположение.


This section presents the state of NICA's integrated database with respect to the total number of concluded CLAs and annexes to them. The data on the concluded CLAs and their annexes are presented annually at the end of the respective year as well as their cumulative number, with the date of signing of the CLA or the annex. The data for 2010 aggregate the information for the period 2009-2010, when the construction of the database began. The information on concluded CTAs and annexes is structured at bargaining levels, and at enterprise and municipal level - by economic activities, major economic sectors (public/private), enterprise size and territorial location.


Данните за сключените КТД и Анексите към тях са актуализирани към 31.12.2020 г.
Data Base for Concluded CLA and Annexes has been updated at 31.12.2020.


СЪДЪРЖАНИЕ/CONTENT


1. Сключени КТД и анекси по равнища на договаряне/Concluded CLA and Annexes by level of bargaining
2. Сключени КТД по равнища на договаряне и срок на действие/Concluded CLA by level of bargaining and period of validity
3. Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически дейности А21, А3 и А7/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic activities A21, A3 and A7
4. Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по икономически сектори (обществен/частен)/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by economic sectors (public/private)
5. Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по големина на предприятията/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by size
6. Сключени КТД и Анекси на равнище "предприятие" по области и статистически райони/Concluded CLA & Annexes on undertaking level by administrative districts and statistical regions
7. Сключени КТД и Анекси на равнище "Отрасъл/Бранш" по икономически дейности/Concluded CLA & Annexes on Industry/Branch level by economic activities
8. Сключени КТД и Анекси на общинско равнище по области и статистически райони/Concluded CLA & Annexes on municipality level by administrative districts and statistical regions
9. Сключени Анекси по вид/Concluded Annexes by type

© Национален институт за помирение и арбитраж