Субекти на колективни трудови договори/ Collective Labour Agreement's Subjects


При анализа на колективното трудово договаряне НИПА използва специфично понятие – „субект на КТД“. Това понятие цели да обобщи съвкупността от единици, в които се сключват КТД, и едновременно изразява обединението на всички равнища на сключване на КТД. В този раздел са представени и анализирани по-подробно данни за икономическите субекти, в които са сключени КТД, вкл. е направен анализ на „демографията“ им (към 31.12.2017 г.) по аналогия с данните, публикувани от НСИ за демография на предприятията.
Субект на КТД на равнище на договаряне "предприятие" (чл.51а КТ) е предприятието по смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на КТ където предприятие е всяко учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд, и където работодател и синдикат/и сключват КТД. Това определение обхваща както предприятия, осъществяващи стопанска дейност, така и такива, осъществяващи социална, културна, образователна, здравна и друга дейност. Субект на КТД на равнище отрасъл/бранш (чл.51б КТ) са групи от икономически дейности, обединяващи еднородни производства и услуги, въз основа на сходство в произведените стоки или извършените услуги или технологията и материалите на произвеждане, за които представителните организации на работодателите и на работниците и служителите подписват КТД. Субект на КТД на общинско равнище (чл.51в КТ) е общината, в която представителните организации на работодателите и на работниците и служителите подписват КТД за дейности, финансирани от общинския бюджет.


NICA uses a specific notion for the analysis of collective bargaining - subject of collective labour agreements. This concept aims at summarizing the aggregation of units under which the collective labour agreements are concluded and at the same time expresses the integration at all levels of the conclusion of collective labour agreements. The present section outlines and analyzes in more detail the data on the economic entities which are parties to the collective labour agreements, and an analysis of their " demography " (as of December 31, 2017) has been carried out by an analogy with the data published by the National Statistical Institute on the demography of enterprises.
A subject to a Collective Agreement at negotiation level  is the "undertaking" (Art. 51a of the Labour Code) and an undertaking within the meaning of § 1, item 2 of the Supplementary Provisions of the Labour Code is any institution, organization, cooperative, establishment, etc., where employment takes place and where employers and trade unions enter into collective agreements. This definition covers both undertakings carrying out business activities and organizations that perform social, cultural, educational, health and other activities. Subject to collective agreements at Industry/Branch level (Art. 51b Labour Code) are groups of economic activities combining homogeneous productions and services on the basis of similarity between the manufactured goods or services rendered or the technology and materials of production for which the representative organizations of employers and employees sign collective agreements. Subject to collective agreements at the municipal level (Art.51c Labour Code) is the municipality in which the representative organizations of employers and employees sign collective agreements for activities funded by the municipal budget.


Данните за субектите на КТД са актуализирани към 31.12.2020 г. Данните за демографията на субектите са актуални към 31.12.2017 г.
Subject's Data Base has been updated at 31.12.2020. CLA's subjects demography is at 31.12.2017.

съдържание/content


1. Структура на субектите на КТД по равнища на договаряне/Structure of the CLA subjects by level of bargaining

Субекти на КТД на равнище "предприятие"/CLA subjects on undertaking level

2. Структура по икономически дейности/Structure by economic activities
3. Структура по основни икономически сектори (обществен/частен) и големина на предприятията/Structure by main economic sectors (public/private) and size of undertakings
4Структура по статистически райони и административни области/Structure by statistical regions and administrative districts

Субекти на КТД на равнище "отрасъл/бранш"/CLA subjects on industry/branch level

5. Структура по икономически дейности/Structure by economic activities

Субекти на КТД на общинско равнище/CLA subjects on municipality level

6. Структура по статистически райони и области/Structure by statistical regions and administrative districts

Демография на субектите на КТД/CLA subject's demography (31.12.2017)

7. Основни понятия при анализа/Main concepts of the analysis
8. Динамика на субектите по равнища на договаряне/Trend of subjects by level of bargaining
9. Динамика на субектите на равнище "предприятие" по икономически дейности А21/Trend of subjects on undertaking level by economic activities A21
10. Динамика на субектите на равнище "предприятие" по групи икономически дейности А7 НИПА/Trend of subjects on undertaking level by group of economic activities A7 NICA
11. Динамика на субектите на равнище "предприятие" по основни икономически сектори (обществен/частен)/Trend of subjects on undertaking level by main economic sectors (public/private)
12. Динамика на субектите на равнище "предприятие" според големината на предприятията/Trend of subjects on undertaking level by size
13. Динамика на субектите на КТД на равнище "предприятие" по статистически райони и административни области 2011-2017/Trend CLA Subjects on undertaking level by statistical regions and administrative districts 2011-2017
14. Коефициенти на динамиката на субектите на КТД по равнища на договаряне/Coefficients of the subjects dynamics by level of bargaining

 

 

 

© Национален институт за помирение и арбитраж