A-
A
A+

Библиотека


Рубриката „Библиотека“ на официалната интернет страница на НИПА е създадена с решение на Надзорния съвет. Съдържанието й, свързано с дейността на НИПА и в областта на трудовото право като цяло, е в полза за социалните партньори, заинтересованите страни и за обществото. Публикуваните материали в отделните раздели са от официални източници, със съгласието на авторите им там, където това е относимо, или са превод на различни издания, включително от международни източници.

ДОКУМЕНТИ И ИЗДАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, СВЪРЗАНИ С КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ, КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ И ПРАВОТО НА СТАЧКА  

Съдържа документи и материали на международни институции, свързани с колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове, Конвенциите и Препоръките на МОТ, касаещи колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове, както и преводни материали на издания на МОТ.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ  

В този раздел са обособени публикации на представители на научните среди, посветени на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове.

ИСТОРИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ
 

В този раздел са представени архивни публикации, посветени на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове.

ПУБЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ  

Този раздел съдържа публикации, документи и становища на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите, по въпросите на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове.

ПУБЛИКАЦИИ НА НИПА  

Този раздел е посветен на информация за дейността на НИПА в публикации на служители на института.

РЕШЕНИЯ НА СЪДИЛИЩА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ И КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ  

Тук са публикувани решения на съдилища по въпроси, отнасящи се до колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове

© Национален институт за помирение и арбитраж