A-
A
A+

Документи и издания на международни и европейски институции, свързани с колективното трудово договаряне, колективните трудови спорове и правото на стачка


Член 6
Право на сключване на колективни трудови договори
За да се осигури ефективното упражняване на правото на сключване на колективни трудови договори, договарящите страни се задължават:
          1. да съдействат за провеждането на съвместни консултации между работниците и работодателите;
          2. да съдействат, когато това е необходимо и подходящо, за създаването на механизъм за доброволни преговори между работодателите или организации на работодатели и организации на работниците с цел условията за наемане на работа да се определят с колективни трудови договори;
         3. да съдействат за създаването и използването на подходящи процедури за помирение и доброволен арбитраж за решаване на трудовите спорове;
и признават:
         4. правото на работниците и на работодателите на колективни действия в случай на конфликт на интересите, включително и правото на стачка, като се спазват задълженията, които биха могли да произтичат от сключените преди това колективни договори.


Член 28
Право на колективни преговори и действия
В съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики работниците и работодателите, или съответните им организации, имат правото да преговарят и да сключват колективни договори на съответните равнища, както и да предприемат колективни действия за защита на техните интереси, включително стачка, в случай на конфликт на интереси.

Конвенция № 87 на МОТ за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране 1948 г. изтегли файл
Конвенция № 98 на МОТ за правото на организиране и колективно договаряне 1949 г. изтегли файл
Препоръка № 92 на МОТ за доброволното помирение и доброволния арбитраж 1951 г. (неофициален превод) изтегли файл
Системи за уреждане на трудови спорове – насоки за постигане на по-добри резултати изтегли файл
Ръководство за колективно договаряне и разрешаване на спорове в публичната администрация изтегли файл
Професионално помирение при колективни трудови спорове: практическо ръководство изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж