A-
A
A+

Декларация за достъпност


декларация за достъпност

Национален институт за помирение и арбитраж се ангажира да осигури достъп до институционалния си уебсайт, в съответствие с чл. 9, т. 2, буква „ж“ от Конвенция за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г.), чл. 4, т. 7 от Закона за интеграция на хората с увреждания, чл. 13 от Закона за електронното управление, чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „д“ от Закона за електронните съобщения, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу „Директивата“ (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).


Файлове

© Национален институт за помирение и арбитраж