A-
A
A+

Основни документи


В този раздел са публикувани основни документи, касаещи дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). Това са приетите от Надзорния съвет Стратегии за развитие на института, Годишните програми за дейността на НИПА и Годишните доклади за дейността. Разделът съдържа и утвърдените Бюджети на института, както и Годишните цели на администрацията и Отчетите за изпълнението им. Публикувани са и Вътрешни правила и Ръководства в НИПА, както и Хартата на клиента.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НИПА

Стратегията за развитие на Националния институт за помирение и арбитраж е основополагащ документ, който се приема от Надзорния Съвет и отразява насоките за развитието на Института.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НИПА

В програмите за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж се съдържат оперативните цели на Института за съответната година, мерките и дейностите за тяхното постигане, конкретните срокове за изпълнение и необходимите ресурси.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НИПА

Годишните доклади за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж представят изпълнението на целите, заложени в годишната програма на Института.

БЮДЖЕТ НА НИПА

В изпълнение на чл. 93 от Закона за публичните финанси Националният институт за помирение и арбитраж публикува бюджетите на института, промените в тях и отчетите за изпълнението им.

ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА НИПА

Освен стратегическите документи и отчети, дейността на НИПА се определя и от редица други документи, имащи пряка връзка с осъществяваните от Института функции.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА НИПА

В този раздел са публикувани документи, които касаят административната дейност в Националният институт за помирение и арбитраж. Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА те се приемат с актове на директора на института.

© Национален институт за помирение и арбитраж