A-
A
A+

Други документи на НИПА


В този раздел са публикувани документи, които касаят административната дейност в Националният институт за помирение и арбитраж. Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА те се приемат с актове на директора на института. Важна част от тях е Ръководството за административно обслужване на процедурите "Посредничество" и "Арбитраж" от НИПА, което урежда действията на служителите от администрацията на НИПА.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
Оперативен план на НИПА за 2023 г.
План за управление на риска 2023 г.
Стратегия за управление на риска (2022-2023)
Регистър риск (2022)
Регистър остатъчен риск (2022)
За планиране, мониторинг и оценка на дейността на НИПА (2022)
За планиране на цикъла на обществените поръчки в НИПА (2021)
За оборот на документи в НИПА (2021)
За заплатите в НИПА (2020)
Вътрешни правила за експлоатация на информационните и комуникационни системи в НИПА (2020)
Правилник за вътрешния трудов ред (2019)
Вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи чрез системата за СЕВ (2018)
За реда и начина на управление, ползване, зачисляване, отчитане и поддържане на сл. автомобили (2017)
Инструкция за функциониране на системата за финансово управление и контрол на НИПА (2017)
Етичен кодекс на служителите в НИПА (2011)
   
ДРУГИ  
Ръководство за административно обслужване на процедурите "Посредничество" и "Арбитраж" от НИПА (2023)

© Национален институт за помирение и арбитраж