A-
A
A+

Други документи на НИПА


В този раздел са публикувани документи, които касаят административната дейност в Националният институт за помирение и арбитраж. Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА те се приемат с актове на директора на института. Важна част от тях е Ръководството за административно обслужване на процедурите "Посредничество" и "Арбитраж" от НИПА, което урежда действията на служителите от администрацията на НИПА. Архив на някои от вътрешните правила относно административната дейност на НИПА се поддържа за справочни цели.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
Заповед РД-05-00026/28.06.2023 за утвърждаване на вътрешни правила в НИПА
Актуализиран Правилник за вътрешния трудов ред
Вътрешни правила във връзка с изпълнение на ЗЗЛПСПОИН, ЗПК и Директива (ЕС) 2019/1937 на ЕС
Вътрешни правила за финансово-счетоводен документооборот
Вътрешни правила за финансово управление и контрол
Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и прилагане на система за двоен подпис
Етичен кодекс за поведение на служителите
Оперативен план на НИПА за 2023 г.
План за управление на риска 2023 г.
Стратегия за управление на риска (2022-2023)
Регистър риск (2022)
Регистър остатъчен риск (2022)
За планиране, мониторинг и оценка на дейността на НИПА (2022)
За планиране на цикъла на обществените поръчки в НИПА (2021)
За оборот на документи в НИПА (2021)
За заплатите в НИПА (2023)
Вътрешни правила за експлоатация на информационните и комуникационни системи в НИПА (2020)
Вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи чрез системата за СЕВ (2018)
За реда и начина на управление, ползване, зачисляване, отчитане и поддържане на сл. автомобили (2017)
   
ДРУГИ  
Ръководство за административно обслужване на процедурите "Посредничество" и "Арбитраж" от НИПА (2023)

АРХИВ  
Правилник за вътрешния трудов ред (2019)
Инструкция за функциониране на системата за финансово управление и контрол на НИПА (2017)
Етичен кодекс на служителите в НИПА (2011)

© Национален институт за помирение и арбитраж