A-
A
A+

Програма за дейността на НИПА

НИПА е орган, който непосредствено подпомага министъра на труда и социалната политика при провеждането на държавната политика в областта на уреждането на колективните трудови спорове. Усилията на НИПА са насочени към изграждането на съвременен модел за разрешаване на колективни трудови спорове, съобразен с най-добрите европейски образци. Политиката на Института е насочена към превенция на колективните трудови спорове, към повишаване на компетентността на посредниците и арбитрите, и към изграждане на обществено доверие в неговата социално значима дейност. Друга насока на тази политика е усъвършенстване на социалния диалог чрез изследване на добрите практики в колективното трудово договаряне. НИПА осъществява своята дейност самостоятелно или в сътрудничество с други държавни органи и със структурите на представителните организации на работодателите, и на работниците и служителите.


Програма за дейността на НИПА за 2024 г.    
Програма за дейността на НИПА за 2023 г. Програма за дейността на НИПА за 2013 г.
Програма за дейността на НИПА за 2022 г. Програма за дейността на НИПА за 2012 г.
Програма за дейността на НИПА за 2021 г. Програма за дейността на НИПА за 2011 г.
Програма за дейността на НИПА за 2020 г. Програма за дейността на НИПА за 2010 г.
Програма за дейността на НИПА за 2019 г. Програма за дейността на НИПА за 2009 г.
Програма за дейността на НИПА за 2018 г. Програма за дейността на НИПА за 2008 г.
Програма за дейността на НИПА за 2017 г. Програма за дейността на НИПА за 2007 г.
Програма за дейността на НИПА за 2016 г. Програма за дейността на НИПА за 2006 г.
Програма за дейността на НИПА за 2015 г. Програма за дейността на НИПА за 2005 г.
Програма за дейността на НИПА за 2014 г. Програма за дейността на НИПА за 2004 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж