A-
A
A+

Стратегия за развитие на НИПА


С решение от 12 декември 2023 г. Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) прие единодушно Стратегия за развитие на НИПА за периода 2024-2026 г. Стратегията е подготвена в съответствие с приоритетите, изпълнявани от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), като част от политика в областта на трудовите отношения на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и по-специално по бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“.  Като основен  приоритет  в стратегическия документ е изведено развитието на колективните трудови отношения и ролята на НИПА да съдейства за предотвратяване и ограничаване на колективните трудови спорове (КТС).

В основата на колективните трудови отношения стои общият интерес на социалните партньори. Те с общи усилия създават условия и предпоставки за изграждането на функционираща система от принципи, правила, процедури, институции, равнища и външна среда на взаимодействие, за осъществяване на сътрудничество и провеждане на консултации между правителството, организациите на работниците и работодателите за уреждане на възникващите противоречия. Всички техни усилия са насочени в името на ефективната работа на предприятията и нормалното функциониране на икономиката

Националният институт за помирение и арбитраж е институция, изградена на трипартитна основа, чиято основна задача е да подкрепя развитието на ефективния двустранен социален диалог и уреждането на възникналите колективни спорове, чрез доброволни процедури по посредничество и арбитраж, както и да подпомага процеса на колективно трудово договаряне чрез анализи на сключените колективни трудови договори.


 

Стратегия за развитие на НИПА 2024-2026 г. изтегли файл
Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г. изтегли файл
Стратегия за развитие на НИПА 2018-2020 г. изтегли файл
Стратегия за развитие на НИПА 2015-2017 г. изтегли файл
План за развитие на НИПА (2012-2013 г.) изтегли файл
Актуализирана стратегия за развитие на НИПА 2010-2013 г. изтегли файл
Стратегия за развитие на НИПА 2010-2013 г. изтегли файл
Стратегия за развитие на НИПА 2006-2009 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж