A-
A
A+

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
ПО ЧЛ. 4 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ


Отбелязаните със * полета са задължителни за попълване съгласно разпоредбата на чл. 4 от Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ИСКАНЕ

ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР

Обръщаме се към Вас за откриване на процедура по посредничество от НИПА за уреждане на колективен трудов спор:I. СТРАНИ ПО КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ СПОР (чл. 1, ал.2 от ЗУКТС):
1. Представители на работниците и служителите
2. Представители на работодателя


(Кратко и ясно формулиране на предмета на колективния трудов спор и причините, довели до него)
ІV. ИСКАНИЯ ПО КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ СПОР (чл. 3, ал. 2 ЗУКТС):
V. КЪМ ИСКАНЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СПОРА:
С уважение:

След изпращане (натискане на бутона ИЗПРАТИ) регистрираното в НИПА искане ще Ви бъде изпратено на посочените мейл адреси

© Национален институт за помирение и арбитраж